PRESS RELEASE

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / ศจย.

เมนูหลัก ศจย.

Monday, 16 October 2017 09:29

ผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาด

Written by
Rate this item
(0 votes)

ข่าวเผยแพร่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที : นักวิชาการเผย ประชาชนรับผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาดสูงกว่าปกติถึง 27 เท่า เห็นด้วย ห้ามสูบบุหรี่ที่ชายหาดซึ่งเป็นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับควันบุหรี่ทำลายสุขภาพ

รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้านักวิจัยโครงการศึกษาการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองของผู้ที่พักผ่อนในบริเวณชายหาด 2 แห่ง ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ปีพ.ศ.2560 (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Public Health, Oxford University Press, available online September 2017) สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่าได้สำรวจการได้รับควันบุหรี่มือสองบริเวณชายหาดโดยการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (2.5 ไมครอน) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสอง ที่บริเวณที่พักผ่อนใต้ร่มและเก้าอี้ผ้าใบ โดยจุดตรวจวัดอยู่ใกล้กับผู้สูบบุหรี่ในทิศทางใต้ลมของผู้สูบบุหรี่ ซึ่งผลการตรวจวัดใน 2 ชายหาด ได้พบปริมาณฝุ่นขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ย 260 และ 504 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และพบค่าสูงสุดถึง 716 และ 1,335 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งกำหนดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กไว้ที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบมีปริมาณฝุ่นขนาดเล็กสูงกว่ามาตรฐานกำหนดหลายเท่าสูงถึงประมาณ 27 เท่า ดังนั้นคุณภาพอากาศในบริเวณดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการเป็นชายหาดมีชื่อเสียงซึ่งผู้คนมาพักผ่อน และที่สำคัญเป็นการแสดงถึงการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองอย่างมาก
“จากการลงภาคสนามพบ พบเด็กจำนวนมากอยู่ในบริเวณนั้นด้วย ดังนั้นจึงเห็นด้วยกับมาตราการ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังเตรียมออกระเบียบห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณชายหาด เพื่อลดควันบุหรี่มือสองซึ่งทำลายสุขภาพด้วย”  รศ.ดร.นิภาพรรณ กล่าว

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ประสานงาน: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย. โทรศัพท์ 083-0196608 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 541 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC