PRESS RELEASE

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / ศจย.

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 02 May 2017 08:55

ข่าวพัฒนาศักยภาพพนักงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ

Written by
Rate this item
(0 votes)

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่วันที่ 28 เมษายน 2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที | นักวิชาการเผย ผลการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบประมาณครึ่งหนึ่งที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครบทุกขั้นตอน แนะพัฒนาศักยภาพพนักงานบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหากฎหมาย

เสริมทักษะให้ปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้อง และตั้งทีมบังคับใช้กฎหมายที่มีเครือข่ายควบคุมยาสูบร่วมด้วย รวมทั้งให้ความรู้ชุมชนช่วยเฝ้าระวัง จะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในกลางปีนี้

นางสาวธิติมา พรสรายุทธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง การศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปีพ.ศ. 2558 สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและปัจจัยอะไรที่มีผลกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 147 คน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ในหน่วยงานระดับภูมิภาค ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย ในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 รวมทั้งสิ้น 20 คน และหน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฯ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 127 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 52.2 ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 46.9 มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมยาสูบและบทบาทหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในระดับสูง และร้อยละ 42.5 มีความมั่นใจว่าตนเองสามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบได้ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยความร่วมมือระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่กับเครือข่ายควบคุมยาสูบมีผลกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบอย่างมีนัยสำคัญ

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกกฎหมายใหม่ คือ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งก่อนจะมีการบังคับใช้กฎหมาย ควรมีการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการนำความรู้สู่การปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่กับเครือข่ายควบคุมยาสูบอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ให้มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 2) จัดทำเอกสารสรุปข้อกฎหมายและบทลงโทษที่สะดวกในการพกพาขณะออกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย 3) ทุกพื้นที่จัดตั้งทีมบังคับใช้กฎหมายที่มีองค์ประกอบของเครือข่ายควบคุมยาสูบทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมด้วย เช่น ตำรวจ สรรพสามิต เจ้าพนักงานปกครอง เป็นต้น และ 4) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้ความรู้ด้านข้อห้ามต่างๆและผลเสียของการละเมิดกฎหมายกับชุมชนเพื่อร่วมสร้างมาตรการชุมชนเฝ้าระวังไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายอีกทางหนึ่ง

ประสานงาน: หริสร์ ทวีพัฒนา โทรศัพท์ 0-2354-5346 , 083-0196608 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 432 times Last modified on Thursday, 01 June 2017 12:16

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC