PRESS RELEASE

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / ศจย.

เมนูหลัก ศจย.

Sunday, 23 March 2014 00:00

คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

การแถลงข่าว “ภาระโรคและต้นทุนที่สูญเสียจากการสูบบุหรี่
การอบรม “การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการสูบบุหรี่ระดับจังหวัด
วันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 17.30 น.
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


การบริโภคยาสูบส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคยาสูบและผู้ที่ได้รับสัมผัส ควันบุหรี่ทั้งป่วยเป็นโรคและเสียชีวิต จากการศึกษาภาระทางเศรษฐกิจจากโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องจากการสูบบุหรี่ในปี 2552 ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย พบว่า มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้นไป 50,710 คน หรือประมาณ 12% ของการตายทั้งหมด โดยที่เป็นผู้ชาย 42,989 คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน ซึ่งโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายหลักของโรคที่เกิดจากการสูบ บุหรี่ 11,895 คน ต่อมาคือโรคมะเร็งปอด 11,742 คน และโรคหัวใจและหลอดเลือด 11,666 คน และโรคมะเร็งอื่นๆ 7,244 คน
จาก การประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ (Disease Attributed to Smoking) พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 52.2พันล้านบาท คิดเป็น 0.5% ของ GDP โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงทางการแพทย์เท่ากับ 10,137 ล้านบาท คิดเป็น 20%, ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทางการแพทย์เท่ากับ 1,063 ล้านบาท คิดเป็น 2%, การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ป่วยเท่ากับ 370 ล้านบาท คิดเป็น 0.7%, การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ดูแลผู้ป่วยเท่ากับ 147 ล้านบาท คิดเป็น 0.3% และการสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวัยอันควรเท่ากับ 40,464 บาท คิดเป็น 77% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี้คิดเป็น 13% ของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพทั้งหมด , และ 73% ของงบประมาณทางด้านสาธารณสุข (Bundhamcharoen, Aungkulanon, Makka, et al, 2012) ซึ่งข้อมูลผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการบริโภคยาสูบสามารถชี้ให้ เห็นความรุนแรงและขนาดของปัญหาในการบริโภคยาสูบอย่างเป็นรูปธรรมได้ หากมีความเข้าใจถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบและนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบจะสามารถประเมินถึงภาระที่ผู้ป่วยและรัฐบาลแบกรับค่าใช้จ่าย ต่างๆ ตลอดจนความสูญเสียจากโรคที่เกิดอันเนื่องมาจากการบริโภคยาสูบและสัมผัสควัน บุหรี่ได้
ใน ฐานะที่ ศจย. มีพันธกิจเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย จัดการความรู้ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กรและเครือข่ายเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังนั้น ศจย.จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและ พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรที่ทำงานในการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับ จังหวัดเพื่อบุคลากรเหล่านี้จะได้นำความรู้ในการอบรมไปใช้ในในการสนับสนุน นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับจังหวัดต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเก็บข้อมูลและประมาณต้นทุนจากการบริโภคยาสูบในแต่ละจังหวัดได้

การจัดอบรม
      เนื้อหา และวิทยากรเรื่องต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบ ควบคุมโดย ทพญ.ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

วัน เวลา สถานที่

 • วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามา การ์เด้นท์
 • ผู้เข้าประชุมรวม 42 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรม 32 คน วิทยากร 7 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย

 1. นัก วิชาการหรือนักวิจัยภูมิภาค และนักวิชาการ สสจ. ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดปลอดบุหรี่ 10 จังหวัด (ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู และร้อยเอ็ด ภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี กระบี่ และนราธิวาส) จังหวัดละ 2 คน
 2. นัก วิชาการหรือนักวิจัยภูมิภาคและนักวิชาการ สสจ. ที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ จันทบุรี สุโขทัย พิษณุโลก และพื้นที่พิเศษเกาะสมุย) จังหวัดละ 2 คน

กิจกรรมประกอบด้วย
บรรยาย ทางวิชาการ, สาธิตการใช้เครื่องมือในการคำนวณต้นทุน, กิจกรรมปฏิบัติการใช้ข้อมูลประมาณต้นทุน, การนำเสนอผลงานในรูปแบบข่าว (Press release)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการ พัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย (Burden of Disease) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

งบประมาณ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เข้าใจและสามารถนำเครื่องมือในการคำนวณต้นทุนไปใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละจังหวัดได้

บรรณานุกรม
Bundhamcharoen K., Aungulanon S., Makka N. et al. 2012. โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของ ประเทศไทย (Burden of Disease). Economic Burden from Smoking Related Diseases in Thailand in 2009. National burden of disease program, International Health Policy Program.

 เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

 1. ระเบียบวิธีวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบ 
 2. Literature Review-Economic Costs of Smoking 
 3. การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการสูบบุหรี่ 
 4. การประยุกต์ข้อมูลต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบระดับประเทศสู่จังหวัด 
 5. หลักการเขียนข่าว 
 6. ตัวอย่างการเขียนข่าวระดับจังหวัด 
 7. คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ระดับจังหวัด 
Read 30235 times Last modified on Monday, 24 March 2014 00:00

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC