PRESS RELEASE

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / ศจย.

เมนูหลัก ศจย.

“ร่าง พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย : การสูญเสียอธิปไตยในการควบคุมยาสูบครั้งใหม่” วันนี้ (9 ก.พ. 2561) ที่ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดย นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย , นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์…
นักวิชาการ ห่วงใยเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อ “Cigarette promoting items” ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดอีกรูปแบบหนึ่งของบริษัทบุหรี่ รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง “โครงการอิทธิพลของสิ่งของส่งเสริมบุหรี่กับเด็กและเยาวชนไทย” สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที นักวิชาการเผย ผู้ค้าใช้กลยุทธ์การตลาด “อันตรายน้อยกว่า” บิดเบือนความจริงของบุหรี่อิเล็กโทรนิกส์ว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ
ข่าวเผยแพร่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที : นักวิชาการเผย ประชาชนรับผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาดสูงกว่าปกติถึง 27 เท่า เห็นด้วย ห้ามสูบบุหรี่ที่ชายหาดซึ่งเป็นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับควันบุหรี่ทำลายสุขภาพ
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นกฎหมายลูก ซึ่งออกตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ข่าวเผยแพร่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 :  วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที ศจย. แนะผู้ลงทุน ตรวจสอบก่อนลงทุนในกองทุนรวมที่ไปสนับสนุนบริษัทบุหรี่ ชี้ขัดมติ ครม.
Page 1 of 14

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC