PRESS RELEASE
นักวิชาการเผย บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ นักสูบหน้าใหม่อยากลอง เป็นของใหม่จากต่างประเทศ วัยรุ่นที่ใช้บุหรี่อิเล็กโทนิกส์ส่วนใหญ่รายงานว่า สูบใน 7 วันที่ผ่านมา เสี่ยงเกิดอันตรายต่อสุขภาพ สธ.เร่งบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ใหม่กลางปีนี้ เพื่อควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่สุดอันตราย
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่วันที่ 28 เมษายน 2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที | นักวิชาการเผย ผลการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบประมาณครึ่งหนึ่งที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครบทุกขั้นตอน แนะพัฒนาศักยภาพพนักงานบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหากฎหมาย
วิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟและพบผู้โดยสารสถานีรถไฟฝ่าฝืนสูบบุหรี่ บริเวณ หน้าห้องส้วม ประตูเข้าออก และบริเวณขึ้นลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ หนุนการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการขยายพื้นที่ปลอดภัยให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ร้อยตำรวจโทหญิงนวลตา อาภาคัพภะกุล หัวหน้านักวิจัยในโครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบและจำหน่ายบุหรี่บริเวณชานชาลาสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟในประเทศไทย
ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน และครอบครัวที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ลูกจะเสี่ยงสูงสูบตาม แนะคนในครอบครัวกระตุ้นให้ผู้สูบตระหนักผลเสียต่อสุขภาพและผลกระทบกับครอบครัว ดังนั้นมาเลิกบุหรี่เพื่อตนเองและครอบครัว ตาม “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 
เครือข่ายนักวิชาการเรียกร้องให้ สนช. รักษาเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบตามที่ผ่านการเห็นชอบโดยกรรมาธิการสภา สนช. เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะเด็กไทยจากพิษภัยของบุหรี่ วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ โดย นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพ และจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์…
เผยผลสำรวจพบ เยาวชนสูบบุหรี่กว่า 300,000 คน ครึ่งหนึ่งของนักสูบหน้าใหม่ เริ่มต้นสูบครั้งแรกอายุ 15–17 ปี ซึ่งหน่วยงานรัฐต้องรู้เท่าทันบริษัทบุหรี่ที่อาศัยช่องว่างกฎหมายทำกลยุทธ์การโฆษณา/การตลาดกับเยาวชน ชี้ต้องออกกฎหมายใหม่ปกป้องเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ และผลวิจัยพบ บ้านที่หัวหน้าครอบครัวไม่สูบบุหรี่ เยาวชนสามารถเลิกสูบได้สำเร็จสูง 19 เท่า แนะคนในครอบครัวต้องเป็นต้นแบบเลิกบุหรี่ให้เยาวชนเลิกบุหรี่

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner