Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ข่าวเผยแพร่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 :  วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที ศจย. แนะผู้ลงทุน ตรวจสอบก่อนลงทุนในกองทุนรวมที่ไปสนับสนุนบริษัทบุหรี่ ชี้ขัดมติ ครม.

นําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อกำรควบคุมยาสูบ (Abstract Book)

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จะจ้างจัดทำปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ จำนวน 20,000 ชิ้น (กระดาอาร์ต 210 แกรม ขนาด 7.25 * 10.25 นิ้ว  / พิมพ์สี่สี เนิ้อหาจำนวน 9 แผ่น / เข้าห่วงกระดูกงูและกระดาษแข็งตั้งปฎิทิน)เชิญผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและยื่นใบเสนอราคาได้ที่ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535-2560

ชุมชนตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีเป้าประสงค์ร่วมกันกับโรงเรียนและมัสยิดที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดยาสูบ เนื่องจากในพื้นที่มีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบยาสูบจำนวน 244 คน จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 746 คน (รวมทุกอายุ 1,084 คน) พื้นที่ตำบลปานัน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบาโง และหมู่ที่ 2 บ้านปานัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก

พวกเรา ในฐานะ ผู้แทนจากเครือข่ายควบคุมยาสูบต่างๆทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย  ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  จำนวน 616 คน จาก 54 จังหวัด ขอประกาศ ปฏิญญาร่วมกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการสนับสนุน  “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  เพื่อลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย ดังนี้ด้วยเราตระหนักว่า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ราชทัณฑ์ อัยการ ศาล และ ผู้ต้องขังและญาติ ทราบแนวทางและมีการเร่งรัดการดำเนินการขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไขใหม่นี้   อันเป็นผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาคนล้นคุกได้ระดับหนึ่ง

วันนี้ (24 ก.ค. 2560) ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการแผนกโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังเปิด การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

Introduction: Very little is known about how e-cigarette marketing is being perceived by youth, and the potential effect it will have on youth vaping and smoking behaviors. This limits the ability to identify youth-focused marketing efforts and to design effective policies for the regulation of e-cigarette marketing content and placement.

Given the disproportionate burden of tobacco health harms in psychiatric patients, e-cigarettes are being considered as a potential tool for harm reduction. This article summarizes recent data on e-cigarettes, provides recommendations and resources to learn more, and emphasizes the evidence for treating tobacco (traditional cigarettes) addiction in people

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner