ข่าวสารบุหรี่

เครือข่ายศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

พลัง อสม.สานชุมชน ลดละเลิกบุหรี่เหล้า

Researchers used transition matrices of ITC survey results to identify effects of changes in price and income with other control variables. These matrices show the significant movement of smokers across price tiers over time. “It is evident from the results that a price-tiered market provides smokers more opportunities to accommodate their smoking behavior when faced with price and income change

Evidence from a Randomized Controlled Trial Researchers tested whether age moderated smokers’ subjective (measures of psychological reward, smoking satisfaction) and behavioral (cigarettes smoked per day, smoking topography, and nicotine exposure) responses to cigarettes varying in nicotine content after two and six weeks of use. They found that younger adults (age 18-24)

This is a short paper previously presented as a lecture and now published in the Annals of the American Thoracic Society. It emphasizes the dangers of both old and new tobacco products with a focus on how monitoring and controlling tobacco exposure is important in reducing tobacco-related disease and death, with data presented from many South American countries.

Assessment of marijuana use for 10,364 12-17-year-old non-users of marijuana showed 1.9 times (odds ratio) the likelihood of marijuana use 1 year later for e-cigarette users. “E-cigarette use predicts subsequent marijuana use among youth, with a stronger association among young adolescents (Odds ratio = 2.7 for 12-14-year-olds). Reducing youth access to e-cigarettes may decrease downstream marijuana use.”

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561
"CPTPP ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า" โอกาสหรือความท้าทายสำหรับประเทศไทย

คู่มือปฏิบัติงาน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
(สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ สสจ. , สสอ. ,รพ.สต. , อสม. และ อสส. ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561

สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖
เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

Term of Reference โครงการ Promotion Campaign สำหรับประเมินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดรับข้อเสนอจำนวน 1 ราย จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มการรับรู้และการสมัครใจเลิกบุหรี่ ใน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” (ผู้สนใจส่งร่างแผนการดำเนินงานและโครงร่างวิจัยประเมินผล ให้ ศจย. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561)

Page 1 of 69

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC