ข่าวสารบุหรี่

เครือข่ายศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ และประชาชนมีสุขภาพดี” นั่นคือวิสัยทัศน์ของรพ.สต. การดำเนินงานลด ละยาสูบ ภายใต้โครงการ “ชุมชนปาตาบูดีน่าอยู่ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดยาสูบ” โดยกิจกรรมในโครงการนี้อาศัยผู้นำศาสนาประจำมัสยิด อิหม่าน คอเต็บ แกนนำเยาวชนดารุลฟารุลอิซีน

Published in Community of Practice

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC