Tuesday, 16 October 2018 09:10

แพทย์เผยบุหรี่ทำคนไทยตายปีละหลักหมื่นศพชี้มาตรการ...

Rate this item
(0 votes)

แพทย์เผยบุหรี่ทำคนไทยตายปีละหลักหมื่นศพชี้มาตรการควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ | ทพ.ญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการสูบบุหรี่ว่า เมื่อคำนวณจำนวนปีที่เสียชีวิตก่อนวัยและเวลา อันควร พบว่าคนสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยตายก่อนวัย

คนละ 17.8 ปี และก่อนตายแต่ละคนต้อง เจ็บป่วย ทุกข์ทรมาน เป็นโรคเรื้อรังจนสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ละคนเฉลี่ยหายไปถึง 3 ปี

โดยจากผลวิจัยที่ทำการศึกษาในปี 2557 พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 54,512 ราย เป็นชาย 47,770 ราย หญิง 6,742 ราย ทั้งนี้การเสียชีวิตของชายไทย 47,770 คน จากการสูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 17 หรือ 1 ใน 6 ของจำนวนชายไทยที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 273,722 คนในปีเดียวกัน ส่วนการเสียชีวิตของเพศหญิงจากการสูบบุหรี่ 6,742 คนคิดเป็นร้อยละ 3 ของหญิงไทยที่เสียชีวิตจาก ทุกสาเหตุ 212,327 คน ภายในปีเดียวกัน

ขณะที่ พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า แต่ละปีอัตราคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ยังคงเพิ่มขึ้นแม้จำนวนผู้สูบลดลงอย่างช้าๆ นับแต่ปี 2547 คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 41,183 คน และ ปี 2552 ตายเพิ่มขึ้นเป็น 48,242 คน เนื่องจากคนที่สูบบุหรี่มีอายุเพิ่มขึ้น และ ส่วนใหญ่ไม่เลิกสูบ นอกจากนี้จำนวนเกือบครึ่งเลือกสูบยาเส้นมวนเองซึ่งมีราคาถูกมาก อีกทั้ง รัฐควบคุมบุหรี่หนีภาษียังขาดประสิทธิภาพ ทำให้มีบุหรี่ราคาถูกทะลักเข้ามามาก โดยเฉพาะภาคใต้

ทั้งนี้ประเทศต่างๆ ได้ยกเลิกหรือจำกัดจำนวนซองบุหรี่ปลอดภาษีที่ผู้เดินทางจะนำติดตัวเข้าประเทศ เช่น สิงคโปร์ไม่อนุญาตให้มีบุหรี่ปลอดภาษีเลย และฮ่องกงให้นำติดตัวได้เพียงหนึ่งซองเพื่อให้รัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึ้น และทำให้คนสูบบุหรี่น้อยลง ช่วยลดภาระค่ารักษา พยาบาลผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ รัฐบาลจึงควรเร่งยกเครื่องกลไกการควบคุมบุหรี่หนีภาษีที่ ผิดกฎหมาย ด้วยการลงสัตยาบันในพิธีสารขจัดยาสูบที่ผิดกฎหมายขององค์การอนามัยโลก

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/nnd/2898952

Read 93 times Last modified on Tuesday, 16 October 2018 09:12

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC