Monday, 23 July 2018 12:22

เตือนนักวิจัยอย่ารับทุนบริษัทบุหรี่ชี้ผิด กม. ...

Rate this item
(0 votes)

เตือนนักวิจัยอย่ารับทุนบริษัทบุหรี่ชี้ผิด กม. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผยว่า ขอเตือนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าไม่ควรรับทุนจากบริษัทบุหรี่ เนื่องจากทราบมาว่าขณะนี้มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้รับการติดต่อจากตัวแทนบริษัทบุหรี่ เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดต่างๆ

โดยเฉพาะเกี่ยวกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (บุหรี่ไฟฟ้า) และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่บริษัทบุหรี่จะจัดขึ้น และเชื่อว่าจะนำไปเป็นข้อมูลมาวางแผนการตลาดต่อไป

ผู้อำนวยการ ศจย.กล่าวต่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนบริษัทบุหรี่หรือองค์กรที่แอบแฝงของบริษัทบุหรี่ จะพัฒนาต่อไปจนถึงขั้นเกิดการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยไทยในการทำวิจัยในอนาคต ซึ่งถือเป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยมาตรา 35 ระบุว่า ห้ามผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ คือ 1.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2.ที่ส่งผลหรือที่อาจส่ง ผลต่อการ แทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3.โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ 4.ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ เป็นต้น.

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/tpd/2860124

Read 146 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC