ข่าวสารบุหรี่

เครือข่ายศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Tuesday, 18 April 2017 11:22

นักวิชาการเผย ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครัวเรือน ...

Rate this item
(0 votes)

นักวิชาการเผย ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครัวเรือน  สมาชิกในบ้านเสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองสูงถึง 12 ล้านคนสืบเนื่องจากราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามขายหรือให้ผลิตภันณฑ์คนอายุต่ำว่า 20 ปี รวมไปถึงการขายแบบแบ่งซอง และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

( อ่านประกอบ ประกาศแล้ว! กม.ควบคุมยาสูบ ห้ามแบ่งขายบุหรี่เป็นมวน ฝ่าฝืนมีโทษ )

ด้านดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ภายในครอบครัว ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ควรจะเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวด้วยเช่นกัน ซึ่งสองปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่ตัดสินใจเลิกบุหรี่คือ คนในครอบครัวขอร้อง และการมีปัญหาสุขภาพ เพราะฉะนั้นความร่วมมือในระดับครอบครัวมีส่วนสำคัญมากต่อการเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด โดยการให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้กระตุ้นหรือให้คำแนะนำ จะมีผลทำให้ผู้สูบบุหรี่ได้ตระหนักว่า การสูบบุหรี่นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว และเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกริเริ่มพฤติกรรมการสูบบุหรี่ สิ่งที่ได้ผลดีที่สุดคือ การแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับสิ่งที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนลูก เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูก...

Read 219 times

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC