4 ล้านครอบครัวไทยสูบบุหรี่

  08 April 2017

ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน  ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสุบบุหรี่ในครอบครัว จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร ปีพ.ศ.2557 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีครัวเรือนทั้งหมด

20,593,402 ครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ 4,049,366 ครัวเรือน ทำให้คนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12,633,746 คน

ดร.จิราพร ชมสวน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หัวหน้าโครงการทบทวนวรรณกรรมข้อมูลสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบ ปีพ.ศ.2560 สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลการศึกษา พบว่า การได้รับควันบุหรี่มือสองส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิดในครอบครัวไม่น้อยไปกว่าคนที่สูบบุหรี่....

คมชัดลึก : 7 เมษายน 2560 : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/270083

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner