ข่าวสารบุหรี่

เครือข่ายศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Friday, 02 September 2016 17:15

ปกป้องเยาวชนจากบุหรี่

Rate this item
(0 votes)

“ครอบครัว-ชุมชน” ป้องกัน “เยาวชน” จาก “บุหรี่” ได้เจ้าค่ะ นี่เป็นผลการศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนปี พ.ศ.2558” ของ “ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล” อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนับสนุนโดย “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” หรือ “ศจย.” และ “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” หรือ “สสส.”

 การศึกษาในโครงการวิจัยเรื่องนี้น่าสนใจมาก โดยเฉพาะเมื่อมองจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนอายุ 13-19 ปี จำนวน 257 คน และผู้เข้าร่วมวิจัยที่ประกอบไปด้วยเยาวชน พ่อแม่ และเพื่อนบ้านของเยาวชนจำนวน 93 คน ใน จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่าเยาวชนจำนวน 108 คน ไม่สูบบุหรี่ เนื่องจากมีพ่อแม่คอยเฝ้าระวัง ดูแลเรื่องการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและผลการวิจัยยังพบว่ามีเยาวชนเพียง 23 คน ที่เห็นร้านค้าตรวจบัตรประชาชนและไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชนต่ำกว่า 18 ปี ตามกฎหมาย
การศึกษาในโครงการวิจัยเรื่องนี้ยังมีข้อเสนอจากการวิจัย ถึงแนวทางการ “ป้องกัน” และ “ลดการสูบบุหรี่” ใน “เยาวชน” โดย “ครอบครัว” ต้องมี “ส่วนร่วม” ดังนี้เจ้าค่ะ

  1. ครอบครัวต้องเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ และห้ามเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่
  2. ครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างในการไม่สูบบุหรี่ โดยพ่อแม่ที่สูบบุหรี่ มักไม่ใส่ใจที่จะห้ามหรือตักเตือนเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่

ขณะที่เยาวชนประมาณ 1 ใน 3 คิดว่าการที่เยาวชนสูบบุหรี่
เกิดจากมีสมาชิกในครอบครัวเป็น “ต้นแบบ” ในการสูบบุหรี่
และ 3.สร้างครอบครัวอบอุ่น โดยครอบครัวที่มีความขัดแย้งภายในครอบครัวในระดับสูง เสี่ยงต่อการที่จะทำให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุน้อยๆ และมีการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ครอบครัวที่มีความอบอุ่น ผูกพันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว
จะช่วยป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ในเยาวชน
นี่เช่นเดียวกับ “ชุมชน” ที่สามารถ “ป้องกัน” และ “ลดการสูบบุหรี่” สำหรับ “เยาวชน” ได้ โดยการสร้าง “กฎระเบียบ” เกี่ยวกับการ “สูบบุหรี่” ใน “ชุมชน”, การสอนสุขศึกษา โทษของบุหรี่ในชุมชน
การบรรจุหลักสูตรในโรงเรียนที่จะช่วยป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนได้ และการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพราะเยาวชนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะไม่มีความอยากทดลองสูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่
นี่เป็นข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยที่มีประโยชน์มากจริงๆ เจ้าค่ะ
“ครอบครัว-ชุมชน” ปกป้อง “เยาวชน” จาก “บุหรี่” ได้จริงๆ เจ้าค่ะ!!!
ต้นฉบับ : http://www.banmuang.co.th/column/politic/2811

Read 484 times Last modified on Friday, 02 September 2016 17:22

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC