GLOBAL RESEARCH NEWS

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

สรุปโครงการอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 5 ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ เกสรไอลินธิ์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี การจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบให้กับบุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย ครูนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ องค์กรเพื่อการทำงานด้านการควบคุมยาสูบ

“Project EX” ช่วยวัยเรียนเลิกบุหรี่

ส่องสถานการณ์ สร้างแนวทางพัฒนา “วัดปลอดบุหรี่”

สำรวจราคาขายปลีก บุหรี่และยาเส้นไทย

เร่งสร้างปราการต้านการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ตามมาตรา 5.3

เสริมพลัง รพ.สต. และ อสม. ช่วยนักสูบ “เลิกบุหรี่” ในชุมชน

เจาะลึกคุณค่า “หญ้าหมอน้อย” สมุนไพรสำคัญเพื่อช่วยเลิกบุหรี่

ปัจจัยทำนายความตั้งใจ การเลิกสูบ “บุหรี่มวนเอง”

การให้คำปรึกษาร่วมกับการนวดกดจุด กับผลในการช่วยเลิกบุหรี่

“สถานที่ทำงานปลอดควัน” กับการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยเรื้อรัง

Page 1 of 4

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC