GLOBAL RESEARCH NEWS

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Friday, 25 May 2018 15:36
พลัง อสม.สานชุมชน ลดละเลิกบุหรี่เหล้า
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561"CPTPP ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า" โอกาสหรือความท้าทายสำหรับประเทศไทย
Monday, 07 May 2018 10:00
คู่มือปฏิบัติงาน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”(สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ สสจ. , สสอ. ,รพ.สต. , อสม. และ อสส. ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
Monday, 07 May 2018 09:52
สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
สถานการณ์การบริโภคยาสูบในเขตภาคเหนือ โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร : หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมยาสูบในเขตภาคเหนือ และในปีที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-3
ก้าวคนละก้าว ชวนคนที่คุณรักเลิกสูบบุหรี่

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC