BMJ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 | คนไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้กัน ที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่ 100% “เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง” ร่วมเป็นกำลังใจให้คุณเลิกบุหรี่ (เลิกบุหรี่โทร 1600)

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความเรื่องพุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย (Philosophy and Religion Society of Thailand)

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความเรื่อง “ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในชื่องาน “Tu Law Young Researchers Workshop 2018

#มีผลบังคักฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว บใช้ 10 กันยายน 2562 (ทั้งนี้ผ่อนผันให้บุหรี่ซองแบบเดิม ขายได้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562)

สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ฉบับเต็ม ได้ที่ http://btc.ddc.moph.go.th
กรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย ติดต่อได้ที่

  • กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
  • สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ☎️โทร.02-590-3852

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ข่าวเผยแพร่: วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) |  เตือนสิงห์อมควันสูบบุหรี่นานๆครั้ง สูบเพื่อเข้าสังคม ไม่ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากพิษบุหรี่ งานวิจัยยืนยันการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวหรือนานๆครั้ง เช่น สูบเป็นบางวัน สูบเวลามีงานเลี้ยงสังสรรค์ สูบเพื่อเข้าสังคม หรือสูบน้อยมวนในแต่ละวัน ยังคงเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคจากบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด

Page 1 of 80

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC