BMJ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

การจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัย (Research Roadmap) วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ณ ห้อง กมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC