รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Wednesday, 28 March 2018 14:12

สรุปโครงการอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบเพื่อสร้างเสริม...

Rate this item
(0 votes)

สรุปโครงการอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 5 ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ เกสรไอลินธิ์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี การจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบให้กับบุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย ครูนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ องค์กรเพื่อการทำงานด้านการควบคุมยาสูบ

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่บุคลากรที่ทำงานควบคุมยาสูบด้านวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสถานการณ์การควบคุมยาสูบ การอบรมนี้เป็นการอบรมความรู้แบบเข้มในเนื้อหาด้านการควบคุมยาสูบและสถานการณ์การควบคุมยาสูบในปัจจุบัน มีการพัฒนารูปแบบการศึกษาโดยใช้ระบบการเรียนออนไลน์และการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้ามามีส่วนร่วมในการนำไปใช้ประโยชน์รวมทั้งช่วยสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการควบคุมยาสูบและเพื่อการควบคุมยาสูบมากยิ่งขึ้น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 41 คน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันออกเดินทางจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไปยังสถานที่จัดอบรมในจังหวัดอุทัยธานีระหว่างทางศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ มีการสักการะหลวงปู่ศุขที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของชาวพุทธเนื่องจากองค์หลวงปู่ศุขเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธและท่านเป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งท่านเด่นในทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยและเพื่อความเป็นศิริมงคล และออกเดินทางต่อไปยัง วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นวิหารแก้วเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมายาวนานมีความสวยงาม ภายในสร้างด้วยโมเสก สีขาว ใสดูเหมือนแก้ววาววับ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปจำลองพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระประทานในวิหาร ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ทำให้ทุกวันหยุดจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาทำบุญและเที่ยวชมวัดเป็นจำนวนมาก วัดท่าซุงห่างจากสถานที่จัดอบรมเพียง 8 กิโลเมตร
เข้าสู่ช่วงการอบรมเข้มวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 กล่าวเปิดการอบรมโดย ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และการทักทายแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันและบอกถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ และเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อ “Harm Reduction” โดยนายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรทางไกล กล่าวถึงการลดภยันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่วงการควบคุมยาสูบควรให้ความสำคัญ

 

หัวข้อ ผลกระทบของร่าง พรบ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ...ต่ออธิปไตยการควบคุมยาสูบ โดย นายวศิน พิพัฒนฉัตร และนางสาวกนิษฐา มากมูล นักวิชาการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มีประเด็นที่สำคัญที่ว่า เราจะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ข้างหน้าอย่างไร??? ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่เราควรเดินหน้าต่อไปคือ 1. วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมสถานการณ์ข้างหน้าร่วมกัน 2. ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ (ภาคีเครือข่าย ประชาชน และสื่อ)

หัวข้อ สถานการณ์การควบคุม e-cigarettes ทั่วโลกและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยกฎหมายควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่างๆ บรรยาย โดย รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ และ หัวข้อ การโฆษณาและส่งเสริมการขายยาสูบ ณ จุดจำหน่าย สาระที่สำคัญ คือ การรับรู้ชื่อยี่ห้อและไม่ให้เข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่าย โดยอาจารย์วศิน พิพัฒนฉัตร และหัวข้อ สถานที่ปลอดบุหรี่และผลกระทบต่อสุขภาพเรื่องควันบุหรี่มือสองมือสาม โดย รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติและ รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า จุดสำคัญคือ ไม่ต้องการ ควันบุหรี่มือสอง มือสามทุกพื้นที่ต้องปลอดบุหรี่ Smoke-free Space
หัวข้อ Active Learning โดย ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ ผู้จัดการหลักสูตรทางไกล มีการดำเนินกิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเข้าสู่กิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการตอบคำถามเพื่อทดสอบองค์ความรู้จากการอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ จากนั้นผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มรายงานการค้นคว้าอิสระในการอบรมวิชาการควบคุมยาสูบนั้น ก่อนหน้านี้ได้มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำรายงานการค้นคว้าอิสระซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ที่จะนำความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากการศึกษาเนื้อหาวิชาการควบคุมยาสูบไปต่อยอด ดังนั้นในการดำเนินการการจัดทำรายงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนและในวันอบรมผู้เรียนได้มีการพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหัวข้อตามที่ตนเองเลือกไว้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วผู้เรียนจะดำเนินการปรับแก้ไขงานแล้วเตรียมตัวและจัดส่งฉบับสุดท้ายปลายเดือนพฤษภาคม 2561 และมีการเชิญรุ่นพี่ที่เคยเรียนหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล ศจย. ซึ่งพักอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีร่วมกิจกรรมสันทนาการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนออนไลน์และการต่อยอดองค์ความรู้วิชาการควบคุมยาสูบกับงานประจำในชีวิตประจำวันเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

สิ่งที่ได้จากการประชุม ได้องค์ความรู้ด้านวิชาการควบคุมยาสูบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงและการผสานภาคีเครือข่ายการทำงานเพื่อการควบคุมยาสูบในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการทำงานในแต่ละพื้นที่ของคนทำงานด้านควบคุมยาสูบในแต่จังหวัดในการสร้างเครือข่ายที่คนทำงานที่เข้มแข็งด้านควบคุมยาสูบและผลักดันสู่การทำงานระดับประเทศต่อไป

อ่านต่อในเอกสารดาวน์โหลด...

Read 245 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC