รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Thursday, 01 February 2018 18:04

หัวข้อการประชุมหารือเตรียมการสำหรับ...

Rate this item
(0 votes)

หัวข้อการประชุมหารือเตรียมการสำหรับ Teleconference กับทาง WHO ในโครงการ mCessation ของ WHO เพื่อเสนอการทดสอบนวัตกรรมข้อความอัตโนมัติช่วยเลิกบุหรี่และการใช้ข้อความร่วมกับโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600
สาระสำคัญคือ ประเทศไทย สายด่วนเลิกบุหรี่1600 ได้ทดลองใช้ US NCI Library messages มาทดลองสำหรับผู้ที่ตกลงเลิกบุหรี่แล้ว โดยมีทางเลือก 3 ทางเปรียบเทียบกันดังนี้

  1. Quitline สำหรับผู้ขอคำปรึกษาด้วยเสียงจากผู้ให้คำปรึกษา
  2. สำหรับผู้อยากเลิก ที่เลือกText
  3. เสียงของผู้ให้คำปรึกษาร่วมกับ Textโดยเป็นระบบอัตโนมัติ (ผลคืออัตราการเลิกสำเร็จสูงสุด)
    • Quitline จะทำเชิงรุกในสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม incoming call จาก 1 แสนคนเป็น 2 แสนคน
    • ข้อความที่ใช้แปลมาจากอเมริกามาทดลองกับประชาชนQuitline โดยเป็นของ US NCI (Asia pacific quitline) ส่งข้อความ 2 ครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 70 อักขระ นาน 21 วัน ค่าใช้จ่าย TOT เหมารวม 2 แสนบาทต่อปี

ความหมายของ mCessation คือ Text messageสำหรับคนที่ลงทะเบียนโดยเบอร์โทรศัพท์แล้วจะได้รับข้อความโดยจะมี IVRS(ข้อความอัตโนมัติ)จะเป็นระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติช่วงแรก โครงการ mCessation ของ WHOเป็นการถอดบทเรียนแล้วนำมาสรุปเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) เปิดตัวใน 10 ประเทศไปแล้ว 1 ในนั้นมีประเทศอินเดียโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 2 ล้านคน

Read 473 times Last modified on Saturday, 10 February 2018 01:08

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC