รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Wednesday, 24 January 2018 11:26

สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ๓...

Rate this item
(0 votes)

สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปีเลิกบุหรี่ทั่ว ไทย เทิดไท้องค์ราชัน สำหรับสาธารณสุขอำเภอ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คนได้แก่ สสอ. 878 คน, ประธาน อสม. 16 คน, อสส.เขต 50 คน, และแขกผู้มีเกียรติ
หน่วยงานผู้จัด : สสส. สำนัก1
ผู้สรุปการประชุม :

  1. นางสาวสิริกุล เสนาะศัพท์
  2. ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ตรวจรายงาน

หัวข้อบรรยาย :แนวทางการสนับสนุนโครงการ 3ล้าน3ปีฯ ในส่วนของ สสส. โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล 

  • จะจัดทำกิจกรรมสร้างกระแส อาทิ เลิกบุหรี่เพื่อลูกในวันเด็ก เลิกบุหรี่เพื่อคนรักในวันวาเลนไทล์ เลิกบุหรี่เพื่อแม่ในวันแม่ เลิกบุหรี่เพื่อพ่อในวันพ่อ จะหนุนเสริมให้พื้นที่และส่วนกลางจัดทำกิจกรรมระดับชาติด้วย
  • สนับสนุนสื่อโฆษณา อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ
  • จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระดับประเทศ ในเดือน พค.61

หัวข้อบรรยาย :การขับเคลื่อนครงการฯ ในระดับอำเภอ รพ.สต. และ อสม. (ครอบคลุมการดำเนินงานด้วย Creative Project)

  1. นายประพันธ์ ธรรมวงศา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสทุกเดือน, 2.บริหารจัดการและทำงานร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ, สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม Creative Project
  2. นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย : 1. ทบทวนกิจกรรมของทางสาธารณสุขอำเภอแล้วประกาศนโยบาย, 2.เน้นให้ รพ.สต. ทุกแห่งกำหนดเป้าหมายที่จะจัดการผู้ที่สูบบุหรี่ให้ชัดเจน, 3.จัดกิจกรรมสร้างกระแสปั่นจักรยานเพื่อให้คนมาเลิก
  3. บุหรี่ เน้นขอความร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
  4. นายปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข : 1.จะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้ประเมินระดับเขตทั้ง 12 เขต, 2. กลไกติดตามและประเมินผล

หัวข้อบรรยาย : นำเสนอผลการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายเขต โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก เรื่องบุหรี่ที่ต้องทำอยู่ 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1.ป้องกันนักสูบหน้าใหม่, 2.ช่วยยังไงให้คนที่สูบอยู่หันมาเลิกสูบบุหรี่, 3. คุ้มครองผูที่ไม่สูบบุหรี่ อาทิ จำกัดพื่นที่สูบบุหรี่ เขตปลอดบุหรี่
จบการประชุม : 16.30 น.

Read 417 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC