รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Thursday, 09 March 2017 11:16

โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ...

Rate this item
(0 votes)

สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 4 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ บ้านสวนลิ้นจี่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบให้กับบุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย ครูนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการควบคุมยาสูบเพิ่มเติมจากการเรียนออนไลน์ในระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงเนื้อหาความเข้มข้นทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อการควบคุมยาสูบมากยิ่งขึ้น มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงพิธีเปิดโดย ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์การควบคุมยาสูบในประเทศไทย” ข้อมูลประชากรทั่วไปมีปัจจัยเสี่ยงในการบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะเป็นอันดับ 2 รองจากปัจจัยเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 74,884 ล้านบาทหรือ 0.78% ของ GDP บริบทที่เปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 1.) พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ขณะนี้รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2.) ร่างพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.....ขณะนี้ร่างพรบ.อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3.) ร่างพรบ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ......ขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของกฤษฎีกา เมื่อสังเคราะห์มาตรการที่ควรเร่งดำเนินการแล้วพบว่า 1.ใช้พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบบุหรี่ใหม่ เป็นกรอบการขับเคลื่อนพหุภาคีมาทำงานเรื่องควบคุมยาสูบ 2. ใช้โอกาสของ พรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 เตรียมทีมงานร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และนักวิชาการ วาง Road map การขับเคลื่อน ภาษี เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มหวาน, สุรา, และยาสูบ

ในการอบรมวิชาการควบคุมยาสุบมีการเรียนการสอน 3 บทเรียนที่สำคัญดังนี้ บทเรียนที่ 31 เรื่อง “เตือนภัยด้วยภาพ ให้ทราบถึงพิษภัยยาสูบ” ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในบทนี้คือ ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ และอาจารย์วศิน พิพัฒนฉัตร บทเรียนที่ 26 เรื่อง “อุตสาหกรรม” อาจารย์ผู้สอนในหัวข้อนี้คือ รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า และ อาจารย์ไพศาลย์ ลิ้มสถิตย์ และบทเรียนที่ 36 เรื่อง “ฟิลลิปมอร์ริสโยนระเบิดเปิดทางสู่ APEC”โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านคือ ทีมอาจารย์ผู้สอนโครงการหลักสูตรทางไกล ศจย.ทั้งนี้การเรียนการสอนบทเรียนอื่นๆนั้นมีเนื้อหาในการเรียนรู้อยู่ในระบบ TRC E Learning Class 4 ทั้งสิ้น
ติดตามอ่านเอกสารฉบับเต็มที่ไฟล์แนบค่ะ 

Read 575 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC