รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Thursday, 29 December 2016 13:06

รายงานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการติดตามประเมินผล

Rate this item
(0 votes)

รายงานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ (ครึ่งแผน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 1. พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และชี้แจงว่าเพื่อให้การติดตามประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรจัดทำกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
 2. ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ศจย. ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบสำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และพัฒนาทีมวิจัย/ประเมินผลของ สคร. ทั้ง ๑๒ เขต ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ สคร. มีผลการประเมินตนเอง พบว่า สคร. ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและการประเมินผลการควบคุมยาสูบน้อย จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการนี้ โดย ศจย. ได้หารือกับสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ และเห็นควรให้มหาวิทยาลัย (ทีมวิชาการ) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย/ประเมินผลและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ในฐานะแกนนำระดับภาค ในขณะที่ สคร. (ทีมเขต) ทำหน้าที่คัดเลือกคนทำงานมาร่วมทีม ซึ่งไม่จำเป็นต้องครบทุกจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ โดยแบ่งพี่เลี้ยงเป็น ๔ ภาค คือ ๑) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงภาคเหนือ ประกอบด้วย สคร. เขต ๑, ๒ และ ๓ ๒) ศจย. รับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงภาคกลาง ประกอบด้วย สคร. เขต ๔, ๕, ๖ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (จังหวัดกรุงเทพฯ) ๓) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย สคร. เขต ๗, ๘, ๙ และ ๑๐ และ ๔) สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงภาคใต้ ประกอบด้วย สคร. เขต ๑๑ และ ๑๒
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
  • ความสำคัญของแนวทางการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการที่สำคัญ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ (ครึ่งแผน)
   นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่าความสำคัญของการติดตามประเมินผล จะมีการกำหนดค่าเป้าหมายของการดำเนินการของตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอาศัยระบบตัวชี้วัดผลงานในหลายมิติและหลายระดับ ทำให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานตามพันธกิจ เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งตัวชี้วัดระดับแผนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ คือ อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ ๑๘.๗, อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ ๑๕-๑๘ ปี ไม่เกินร้อยละ ๑๐ และอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชนลดลงร้อยละ ๒๕ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติมที่เอกสารแนบด้านล่างค่ะ

Read 583 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC