รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Friday, 09 December 2016 10:13

นักวิจัยเยี่ยมห้องสมุดศจย.และรับโจทย์วิจัยในงานเปิดบ้านศจย.

Rate this item
(0 votes)

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมพัฒนาโครงร่างวิจัยและเปิดบ้าน ศจย. คือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจรับทุนและผู้ที่พลาดทุนวิจัยจากครั้งก่อนเข้าร่วมเสนอหัวข้อวิจัยในครั้งนี้ และสร้างความเข้าใจกับนักวิจัยเกี่ยวกับโจทย์การวิจัยรวมถึงลักษณะของโครงร่างการวิจัยการจัดทำกรอบแนวคิด ทั้งนี้ได้พูดคุยตอบคำถามถึงประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมสงสัย

กรอบประเด็นคำถามวิจัย ที่เน้นปี 2558 – 2561 และโจทย์การวิจัยด้านการควบคุมยาสูบประจำปี 2560 แบ่งตามประเด็น 7 กลุ่ม

  • คำถามวิจัยที่สำคัญด้านที่ 1ป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยเน้นจำกัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชนคำถามวิจัยที่สำคัญด้านที่ 2 ลดจำนวนนักสูบเดิมในภาคชนบท โดยเฉพาะผู้บริโภคยาเส้น
  • คำถามวิจัยที่สำคัญด้านที่ 3 คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยลดควันมือสอง มือสาม ในที่ทำงาน บ้าน
  • คำถามวิจัยที่สำคัญด้านที่ 4 การขยายสิทธิการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่
  • คำถามวิจัยที่สำคัญด้านที่ 5 การปฏิรูปกฎหมายควบคุมยาสูบและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
  • คำถามวิจัยที่สำคัญด้านที่ 6 การใช้มาตรการทางภาษีและใบอนุญาตและการปราบปรามลักลอบค้ายาสูบเถื่อน
  • คำถามวิจัยที่สำคัญด้านที่ 7 ด้านการประเมินประสิทธิภาพมาตรการและนโยบายรวมทั้งโจทย์วิจัยตามกรอบอนุสัญญาฯ ของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและประเมินผล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read 605 times Last modified on Friday, 09 December 2016 10:16

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC