รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Friday, 07 October 2016 11:24

ประชุมพัฒนาระบบข้อมูล บริการอดบุหรี่

Rate this item
(0 votes)

ชื่อกิจกรรม: การประชุมหารือการพัฒนาระบบ Data management สำหรับการนำเข้าและออกรายงานการควบคุมยาสูบ
วัน/เวลา : วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน ได้แก่

 1. ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ม.มหิดล
 2. รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ ที่ปรึกษา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. กสธ.
 3. ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.กสธ.
 4. ผศ.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กสธ.
 5. ดร.สมนึก หงส์ยิ้ม โรงพยาบาลทัพทัน จ.อุทัยธานี
 6. คุณจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 7. คุณนาจ เข้มแข็ง โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จังหวัดนครปฐม
 8. คุณทวีศักดิ์ จันต์จีระนันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 9. คุณนรา เทียมคลี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5ราชบุรี
 10. คุณสุวิมล แก้วแดง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 สงขลา
 11. คุณหรรษา ชื่นชูผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 12. คุณอลิษา สุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 13. คุณวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
 14. คุณ ฐิติพร กันวิหค สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
 15. คุณวัฒวุฒ ชื่นสนธิ์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
 16. คุณทิพยวรรณ ยงศิริวัฒน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กสธ.
 17. คุณมณฑล บัวแก้ว สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มส. กสธ.
 18. คุณเจนจิรา จันทร์มี ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ม.มหิดล
 19. คุณพัสตราภรณ์ ภูกำพล ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ม.มหิดล

หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ม.มหิดล
ผู้สรุปการประชุม : นางสาวพัสตราภรณ์ ภูกำพล บันทึกการประชุม / ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ตรวจรายงาน

page

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่1 หารือการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการออกรายงานระดับจังหวัด
ข้อมูลการบริโภคยาสูบ จากฐานข้อมูลในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ข้อมูลคัดกรองมาจากขอมูลคัดกรองผู้ป่วย ncd เดิม มีการเก็บบ้างไม่เก็บบ้างขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่เห็นความสำคัญและเขตพื้นที่จังหวัด แต่ปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมีมาตรการช่วยเลิกบุหรี่ในแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข จึงควรมีระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามผลผู้ป่วยต่อไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดทำโปรแกรมขึ้นมาใช้บันทึกและออกรายงานบริการเลิกบุหรี่มาสักระยะหนึ่งแล้ว และจะมีการขยายต่อไปโดยการสนับสนุนจาก ศจย. โดยวางแผนร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ส่วนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เห็นชอบในการหารือก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการเก็บข้อมูลข้อมูลบริการอดบุหรี่ในเวชระเบียนเพิ่มเติม 5 รายการ เช่น ผู้สูบ ปริมาณการสูบ ระยะเวลาที่สูบมวนแรกหลังตื่นนอน ประเภทการให้การรักษาและผลการรักษา ซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถจัดการได้ในระบบ Health Data Center
ที่ประชุมจึงสรุปว่า เห็นว่าควรพัฒนาฐานระบบข้อมูลตามที่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบได้หารือกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์และศูนย์เทคฯ เพื่อรองรับสถานบริการสุขภาพทั้งระบบบริการ โดยข้อมูลจากผู้ให้บริการสาธารณสุข จะเป็นฐานเดียวกันในการออกรายงาน สามารถนำไปประกอบกับ ข้อมูลบนเวบไซด์โครงการอื่น เช่น โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งใช้ความสมัครใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นหลัก

ตัวแปรจะแบ่งเป็น
1.ใน 30 วันที่ผ่านมา สูบ / ไม่สูบ (เสนอเพิ่ม ดื่มสุรา / ไม่ดื่ม)
2.ปริมาณการสูบต่อวัน

 • 1-10มวนต่อวัน(น้อย)
 • 11-19มวนต่อวัน(ปานกลาง)
 • 20มวนขึ้นไป(มาก)

3.ระยะเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน

 • น้อยกว่า 30 นาทีหลังตื่นนอน
 • ตั้งแต่ 30 นาที ถึง น้อยกว่า 1 ชั่วโมงหลังตื่นนอน1ชั่วโมง หรือมากกว่าหลังตื่นนอน

4.บริการที่ผู้ป่วยได้รับ

 • Brief Advice การให้คำแนะนำแบบสั้น
 • Counseling Advice การให้คำปรึกษา เพื่อการเลิกบุหรี่
 • Counseling Advice + Medicine การให้คำปรึกษาและให้ยาเพื่อการเลิกบุหรี่

5.ผลการรักษา

 • เลิกไม่ได้(ไม่ดีขึ้น)
 • ลดปริมาณ(สูบน้อยลง)
 • เลิกได้เด็ดขาด
 • ทาง ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จะได้ทำการออกรหัส และร่วมกับ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบจัดทำ template เพื่อ วิเคราะห์ และ Export ข้อมูลหลักๆก่อน และจะทำการประชุมเพื่อชี้แจงVender ต่อไป

วาระที่3 เรื่องอื่นๆ
ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ ได้เสนอให้มีประชุม Core team ด้านข้อมูลควบคุมยาสูบ ต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยน การนำข้อมูลในระบบเวชระเบียน มาใช้ในการวางแผน ติดตาม ผลการรักษาผู้ติดบุหรี่ โดยให้วิทยากรที่มีประสบการณ์ในพื้นที่จริง วิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ตนเองที่เคยใช้ หรือ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ มานำเสนอแลกเปลี่ยน (เช่น อัตราการและจำนวนผู้สูบบุหรี่/ยาเส้น จากการคัดกรองในผู้ป่วยทั่วไป และ ในผู้ป่วย NCDs 4 โรค: เบาหวาน ความดัน ถุงลงโป่งพอง มะเร็งปอด, ประเภทการรักษาและผลสำเร็จของการรักษา
โดยจะนัดครั้งต่อไป ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (เลื่อนเป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ) ซึ่งจะเชิญวิทยากรเบื้องต้น 4 ทีม ดังนี้

 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

Read 775 times Last modified on Friday, 14 October 2016 09:50

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC