รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 07 June 2016 09:45

การจัดอบรมโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ...

Rate this item
(0 votes)

สรุปการจัดอบรมโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยหลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 3
ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

การจัดอบรมทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบให้แก่บุคคลากรที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่บุคลากรที่ทำงานควบคุมยาสูบด้านวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสถานการณ์การควบคุมยาสูบ การอบรมนี้เป็นการอบรมความรู้แบบเข้มในเนื้อหาด้านการควบคุมยาสูบพัฒนารูปแบบการศึกษาโดยใช้ระบบการเรียนออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์รวมทั้งช่วยสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการควบคุมยาสูบ

TRC2016-2หัวข้อ การอบรมวิชาการการควบคุมยาสูบ สถานการณ์การควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดย นพ. หทัย ชิตานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรทางไกล ศจย.
โดยสาระสำคัญที่ นพ.หทัย ชิตานนท์ ได้กล่าวไว้ 3 ข้อหลักๆ คือ

 1. เรื่องการขึ้นภาษี
 2. ปราบปรามโฆษณาส่งเสริมการขาย
 3. ทำให้สังคมไทยปลอดบุหรี่

การเคลื่อนไหวการควบคุมยาสูบในรอบ 1 ปี ประเด็นการจัดเก็บภาษีบุหรี่และการตรวจควันบุหรี่มือสอง โดยท่านอาจารย์ในหลักสูตรทางไกล ศจย. 3 ท่าน คือ รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม , ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ และ รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

TRC2016 3

แนวทางการประเมินการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่ โดย ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

TRC2016 4

การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดรายงานการค้นคว้า จัดทำ individual Mini thesis และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามหัวข้อดังนี้

TRC2016 5

 • ถอดบทเรียน : การลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในสถานที่ทำงานได้สำเร็จ (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ)
 • กรณีศึกษาภาพการสูบบุหรี่ / การสูบบุหรี่ ใน VDO Games ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์)
 • กรณีศึกษาเครือข่ายผู้นำทางสังคมเพื่อการเฝ้าระวังทางสังคมในการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ )
 • กรณีศึกษามาตราการควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับชุมชนที่สำเร็จ (อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วศิน พิพัฒนฉัตร)
 • กรณีศึกษามาตรการทางสังคมในการควบคุมการขายบุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ในระดับชุมชน (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์)
 • กรณีศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ในกระบวนการคัดกรองผู้ป่วย NCD ให้เลิกบุหรี่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์)
 • กรณีศึกษาบุหรี่รูปแบบใหม่ในสถานที่ต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ถนนคนเดิน ตลาดนัด (อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วศิน พิพัฒนฉัตร)
 • กรณีศึกษาการลักลอบขายบุหรี่ผิดกฎหมายแล้วถูกจับกุมในพื้นที่ (อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วศิน พิพัฒนฉัตร)
 • กรณีศึกษาเหตุผลความจำเป็นการเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกของชาวไร่ยาสูบ (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า)
 • กรณีศึกษาเหตุผลความจำเป็นการเปลี่ยนโรงบ่ม เพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่น (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า)
 • ประเด็นเกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม)
 • ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ปัญหาข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมยาสูบในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 (อาจารย์ที่ปรึกษา ไพศาล ลิ้มสถิตย์)
 • ประเด็นกฎหมายกรณีการโฆษณา การส่งเสริมการขายและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอินเทอร์เน็ต (อาจารย์ที่ปรึกษา ไพศาล ลิ้มสถิตย์)
 • การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) (อาจารย์ที่ปรึกษา ไพศาล ลิ้มสถิตย์)
 • กรณีการศึกษาพฤติกรรมการเคี้ยวหมากร่วมกับการสูบบุหรี่ (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า)

การต่อสู้ของไทยเพื่อรักษาอธิปไตยการควบคุมยาสูบจาก Trans-pacific-partnership (TPP) 

 TRC2016 7 มหากาพย์การหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส


ผู้เรียนนำเสนอความก้าวหน้า ในการทำ individual Mini thesis

TRC2016 8

 

 TRC2016 11 แผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบ และตัวชี้วัด ปี พ.ศ.2559

 

 TRC2016 12 แผนปฏิบัติการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่


ช่วงสุดท้ายก่อนจะปิดการอบรมข้าสู่ช่วง “ประสานพลังคนทำงานด้านควบคุมยาสูบ”

TRC2016 13
สิ่งที่ได้จากการประชุม

 1. ได้องค์ความรู้ด้านวิชาการควบคุมยาสูบจากผู้เชียวชาญอย่างแท้จริง
 2. ได้เครือข่ายที่คนทำงานที่เข้มแข็งด้านควบคุมยาสูบเพื่อทำงานด้านบุหรี่ต่อไป
 3. ได้ทราบถึงกระบวนการทำงานในแต่ละพื้นที่ของคนทำงานด้านควบคุมยาสูบในแต่จังหวัด
 4. เสริมและสานพลังคนทำงานด้านควบคุมยาสูบในหลายพื้นที่ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย
 5. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาในวงการควบคุมยาสูบอย่างยั่งยืน
Read 566 times Last modified on Tuesday, 07 June 2016 10:04

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC