รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 15 December 2015 00:00

ประชุมหารือเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการระหว่าง ศจย....

Rate this item
(0 votes)

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการระหว่าง ศจย. กับ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
วัน/เวลา : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.30-13.00
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน ได้แก่

 

 1. พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
 2. นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
 3. นางสาวรวิพร เสาร์อินทร์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
 4. นางสาวภัทรินทร์ ศิริทรากุล สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
 5. ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
 6. นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
 7. นายหริสร์ ทวีพัฒนา ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
 8. นางสาวเจนจิรา จิตจง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
 9. 9.นางสาวเบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
 10. นางสาวดวงกมล สีตบุตร ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
 11. ภญ.วรรณสุดา งามอรุณ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 12. ภญ.ธนพันธ์ สุขสอาด แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 13. จรินพร คงศรีจันทร์ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผู้สรุปการประชุม : นางสาวดวงกมล สีตบุตร และ นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง บันทึกการประชุม / ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ตรวจรายงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนงานวิชาการร่วมกันระหว่าง ศจย. และ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังนั้น ศจย.จึงนัดหมายเพื่อหารือผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 3 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 1. หารือ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากหนังสือ Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs 2014
 2. หารือ เรื่อง ทางออกมาตรการควบคุมยาสูบ
 3. หารือ เรื่อง พิจารณาเครื่องมือการประเมิน FCTC Implementation

วาระการประชุม :

วาระที่ 1 หารือ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากหนังสือ Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs 2014
สืบเนื่องจาก สสส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหนังสือ Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs 2014 นี้ ซึ่งหนังสือนี้จะเป็นการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของการควบคุมการบริโภคยาสูบในแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกา จึงได้แบ่งปันหนังสือเล่มนี้กับ ศจย. เพื่อมาดูการใช้ประโยชน์จากหนังสือ Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs 2014 นี้ ดังนั้นผู้อำนวยการ ศจย. จึงได้มอบให้นักวิชาการของ ศจย. ทำการสรุปสาระสำคัญในเนื้อหาของหนังสือนี้และทำการนำเสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมเสนอให้ นำรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือ Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs 2014 มาปรับใช้เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับประเทศและหนังสือ Best practices ระดับจังหวัด โดยที่เนื้อหาของคู่มือการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับประเทศอาจจะอ้างอิงจากเนื้อหาจากหนังสือนี้ และส่วนรูปแบบที่ได้จากหนังสือเล่มนี้อาจจะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและจัดทำBest practices การควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัดของประเทศไทย
ดังนั้นในประชุมจึงทำการร่างหัวข้อคู่มือการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับประเทศ ซึ่งอ้างอิงจากเนื้อหาในหนังสือ ได้หัวข้อดังต่อไปนี้

 • Identify target population to achieve equity และ strategic planning ซึ่งประกอบด้วย 4 โดเมน คือ epidemiology and surveillance, environmental approaches, health system interventions (cessation) และ strategic to improve community-clinical linkages
 • Mass reach health communication interventions เช่น replace sponsership
 • Cessation interventions
 • Surveillance and Evaluation
 • Infrastructure and Administrative and Management

และขอความอนุเคราะห์สำนักการควบคุมการบริโภคยาสูบช่วยทำการร่างในส่วนของเนื้อหาเบื้องต้นว่าคู่มือการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับประเทศนี้ควรที่จะประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง และนำเสนอร่างดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อหารือร่วมกันว่าในการควบคุมยาสูบในระดับประเทศนั้นควรจะต้องมีแนวทางอะไรบ้างโดยอ้างอิงจากเนื้อหาของหนังสือ Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs 2014

วาระที่ 2 หารือ เรื่อง ทางออกมาตรการควบคุมยาสูบ

สืบเนื่องจากแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ThaiNCDnet) ได้มีการจัดทำหนังสือสถานการณ์ NCDs เล่มที่ 2 โดยเนื้อหาหลักจะกล่าวถึง 9 เป้าหมายหลักขององค์การอนามัยโลกเพื่อลดการเกิดโรค NCDs สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย โอกาสในการบรรลุเป้าหมายระดับโลก รวมถึงแหล่งข้อมูลและการรายงานตามเป้าหมาย ซึ่ง ข้อเสนอเพื่อลดการบริโภคยาสูบลง 30% ภายในปี ค.ศ. 2025 นี้จะเป็นหนึ่งในบทของหนังสือเล่มนี้ด้วย ดังนั้นทางแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ThaiNCDnet) จึงได้ทำการมอบ ศจย. และสำนักการควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดทำบทนี้ร่วมกัน

มติที่ประชุม :
ที่ประชุมเสนอให้ นำเอกสารร่างข้อเสนอเพื่อลดการบริโภคยาสูบลง 30% ภายในปี ค.ศ. 2025 (จากอัตราการบริโภคยาสูบร้อยละ 21 เหลือ ร้อยละ 15) มาปรับแก้ให้ตรงตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าว

วาระที่ 3 หารือ เรื่อง พิจารณาเครื่องมือการประเมิน FCTC Implementation
สืบเนื่องจากการประชุมสนับสนุนหารืองานด้านวิชาการระหว่าง ศจย. และ สำนักการควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีการจัดประชุมหารือในทุกเดือนนั้น โดยเรื่องการประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ของประเทศไทย จะเป็นหนึ่งในวาระของการหารือในการประชุมเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการที่ผ่านมาในทุกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ทาง ศจย. ได้มีการนำเสนอเครื่องมือการประเมิน FCTC โดยนักวิชาการของ ศจย.

มติที่ประชุม :
ที่ประชุมเสนอให้ ปรับเครื่องมือโดยจะต้องมีการอธิบายในส่วนของ สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ซึ่งควรจะต้องมีผู้จัดทำแบบร่างในเบื้องต้น หลังจากนั้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ เพื่อมาทำความเข้าใจร่วมกันและจัดทำระดับคะแนนลงในเครื่องมือประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ของประเทศไทย
เมื่อนักวิชาการของ ศจย. ได้ปรับแก้ตามมติในประชุมแล้วนั้น ให้นำส่งแบบร่างประเมิน FCTC ของแต่ละมาตรามาให้ คุณดวงกมล สีตบุตร นักวิชาการศจย.ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อจะได้ตรวจทานร่วมกันเป็นรายมาตราต่อไป ซึ่งคาดว่าจะตรวจทานภายในนักวิชาการของ ศจย. แล้วเสร็จภายใน 18 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
สำหรับการประชุมเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการระหว่าง ศจย. กับ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบนั้น จะมีการจัดประชุมหารือในทุกเดือน ซึ่งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นเดือนมกราคม พ.ศ. 2559

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

Read 733 times Last modified on Monday, 18 December 2017 14:50

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC