รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Monday, 21 September 2015 00:00

การประชุมภาคียุทธศาสตร์จังหวัดปลอดบุหรี่

Rate this item
(0 votes)

ชื่อการประชุม  : การประชุมภาคียุทธศาสตร์จังหวัดปลอดบุหรี่  
หน่วยงานที่จัด : โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่จัด : 10-11 กันยายน 2558    
สถานที่จัด :  โรงแรมบัดดี้  โอเรียนทัล  ริเวอร์ไซต์  ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  ผู้เข้าร่วมประชุม  :   25    คน

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประชุม
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข

 1. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบและสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ปลัด/รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การควบคุมบุหรี่-สุราเป็น KPI ของสสจ.ทุกแห่ง
 2. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบและสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีหน้าที่ในการชี้แจง ติดตามและสนับสนุนให้กลไกจังหวัด และ สคร.ให้ดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ควบคุมบุหรี่และสุรา โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 3. บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการระหว่างสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบและสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 4. บริหารจัดการให้มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบ และ สุรา
 5. กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรกำลังคนเฉพาะผู้รับผิดชอบงานยาสูบและสุราระดับจังหวัด ที่เหมาะสม

ข้อเสนอต่อ สสส.

 1. การบูรณาการในระยะต้นควรเริ่มจากประเด็นบุหรี่และสุราก่อนพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อควบคุมบุหรี่และสุรา
  • สสส.ได้เงินมาจากภาษีสรรพสามิตบุหรี่และสุราจึงต้องรับผิดชอบหลักต่อการลดอัตราผู้เสพบุหรี่ สุรา
  • ฝ่ายการเมืองใช้ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านบุหรี่-สุราเป็นตัวพิจารณาการคงอยู่ของสสส.
  • งานควบคุมบุหรี่และสุราในหลายพื้นที่มีการบูรณาการกันอยู่แล้ว
 2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อควบคุมบุหรี่และสุรา
 3. งบประมาณสำหรับสนับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบและสุราระดับจังหวัดทุกจังหวัด โดยใช้เกณฑ์ 1 บาท/หัว/ปี (สนับสนุนจังหวัดปีละ 65 ล้านบาท)
 4. งบประมาณสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ : ประชาสังคม  การนิเทศเสริมพลัง ,Model Development,
 5. มีนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบูรณาการบุหรี่และสุราทั้งในระดับส่วนกลางและพื้นที่
 6. มีการบูรณาการระหว่างสำนักต่างๆของสสส.ที่มีการสนับสนุนโครงการควบคุมบุหรี่และสุรา เพื่อให้มีทิศทางและหลักการเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 7. สสส.ควร Grant ภาคีบุหรี่และสุราอย่างมียุทธศาสตร์โดยเป็นยุทธศาสตร์ร่วมระหว่าง สสส. และ ภาคี
 8. สสส.ควรมียุทธศาสตร์ในการสนับสนุน สื่อในระดับจังหวัด / Social Marketing เพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานบุหรี่ และสุราในระดับจังหวัดด้วยการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ
Read 896 times Last modified on Monday, 18 December 2017 14:53

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC