รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Friday, 28 August 2015 00:00

๑ ทศวรรษ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)...

Rate this item
(0 votes)

๑ ทศวรรษ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)” และการแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยหนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ” วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ นักวิชาการคณะสาธารารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ นักวิชาการคณะสาธารารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันแถลงข่าวเรื่อง เรื่อง “วิจัยหนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ” จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) หาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า มีผู้เสียชีวิตถึง ๕๐,๗๓๗ คนต่อปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) จากโรคที่เนื่องมาจากการบริโภคยาสูบ เช่น โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ ๗๔,๘๘๔ ล้านบาทต่อปี หรือ ๐.๗๘% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งนี้ ศจย. ได้ก่อตั้งผ่านมา ๑ ทศวรรษ (๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสาร พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ และได้ผลิตงานวิจัย/สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนและประเมินนโยบายควบคุม การบริโภคยาสูบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น องค์ความรู้เรื่องสมุนไพรหญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่ที่ใช้ ขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติ ข้อเสนอการขึ้นภาษีบุหรี่และยาเส้น การห้ามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง การห้ามโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอินเตอร์เน็ต การควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และการขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ รวมทั้งสนับสนุนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบยาสูบฉบับใหม่ ต่อผู้กำหนดนโยบายและสาธารณะ ข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้มีประโยชน์ในการเอื้อให้การกำหนดนโยบายของรัฐอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และสมเหตุสมผล มีส่วนทำให้สถานการณ์อัตราการบริโภคยาสูบมีแนวโน้มลดลงในช่วง ๑๐ ปี จากร้อยละ ๒๓ เป็นร้อยละ ๒๐ ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามพบว่าอัตราการบริโภคยาสูบในเยาวชนที่เคยเพิ่มสูงขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เป็นผลมาจากการเปิดเสรีทางการค้า ด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบส่งผลให้มีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น บุหรี่ซองยี่ห้อใหม่ ราคาถูกลง กระตุ้นให้มีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ นอกจากนี้ กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ก็ล้าสมัย ไม่เอื้อต่อการควบคุมยาสูบ จึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันและลดละเลิก การบริโภคยาสูบ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ นักวิชาการคณะสาธารารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ภาพคำเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรี่เป็นมาตราการหนึ่งในการควบคุมยาสูบ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกร่วมกับอีก ๑๗๘ ประเทศ โดยภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นสิ่งจำเป็นเพราะผู้สูบบุหรี่ ๑ ใน ๒ เสียชีวิตจากการบริโภค จึงมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง โดยข้อเท็จจริงภาพคำเตือนช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ หรือเพิ่มความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งในการสำรวจของประเทศแคนาดาพบว่า ๓๘% ของผู้สูบบุหรี่ หรือผู้ที่เคยสูบบุหรี่ยอมรับว่าภาพคำเตือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งผลการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ พบว่าเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนคำเตือนสุขภาพเป็นภาพสี่สีและคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นจาก ๔๔.๖๐% เป็น ๕๘.๒๐% และสำหรับกลุ่มที่พยายามเลิกสูบบุหรี่แต่กลับไปสูบใหม่ มีจำนวนลดลงจาก ๒๐% เป็น ๕.๙๐%

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ นักวิชาการคณะสาธารารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการ “ศึกษาประสิทธิผลของปัจจัยทดลอง ๓ ปัจจัย ได้แก่ การขยายขนาดรูปภาพ ๘๕% ชนิดรูปภาพฉลากคำเตือนเรื่องสุขภาพ และซองบุหรี่แบบเรียบ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสนองตอบในการบริโภคบุหรี่ของวัยรุ่นในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘” สนับสนุนโดย ศจย. และสสส. กล่าวถึง การดำเนินงานวิจัยเชิงทดลอง โดยหน่วยทดลองเป็นนักเรียนและนักศึกษา ในสถานศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง ๑๓ –๑๘ ปี จำนวน ๗๒๐ คน จำแนกตามกลุ่มสูบ/ไม่สูบจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละกลุ่ม และนักเรียน/นักศึกษาแต่ละคน มีโอกาสถูกสุ่มให้ได้รับปัจจัยทดลองร่วมเท่าๆ กัน ผลการวิจัยพบว่า (๑) กลุ่มไม่สูบบุหรี่ มีความมั่นใจในการไม่สูบ/ไม่ใช้บุหรี่ มากกว่ากลุ่มสูบและกลุ่มเคยสูบ (๒) ในกลุ่มไม่สูบบุหรี่ การขยายขนาดรูปภาพบนซองบุหรี่เป็น ๘๕% ได้สร้างความมั่นใจในการไม่สูบ/ไม่ใช้บุหรี่ มากกว่าขนาดรูปภาพบนซองบุหรี่ ๕๕% ซึ่งผลการทดลองนี้สำคัญ สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในการขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่จาก ๕๕% เป็น ๘๕% เพื่อกระตุ้นเตือนความรู้สึกของวัยรุ่นให้เห็นถึงโทษภัยของการสูบบุหรี่มากขึ้น (๓) ในกลุ่มไม่สูบบุหรี่ รูปภาพมะเร็งปาก ทำให้เกิดความรู้สึกกลัวอันตรายจากการสูบบุหรี่ มากกว่ารูปภาพเซ็กเสื่อม (๔) ในกลุ่มสูบบุหรี่ รูปภาพเซ็กเสื่อมร่วมกับซองบุหรี่แบบปกติ และรูปภาพมะเร็งปากร่วมกับซองบุหรี่แบบเรียบ มีอิทธิพลต่อความมั่นใจในการไม่สูบ/ไม่ใช้บุหรี่ มากกว่ารูปภาพและซองแบบอื่นๆ ที่ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่สามารถนำผลวิจัยมาผลักดันกฏหมายซองบุหรี่แบบเรียบให้มีผลบังคับใช้ได้สำเร็จ ทำให้ซองบุหรี่ไม่สามารถเป็นช่องทางในการทำตลาดของบริษัทบุหรี่อีกต่อไป

 

พิธีการทางศาสนา

[widgetkit id=8] 

 

การแถลงข่าว

[widgetkit id=6] 

 

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ

[widgetkit id=9]

Read 684 times Last modified on Thursday, 07 December 2017 12:15

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC