รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 4 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ บ้านสวนลิ้นจี่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ (ครึ่งแผน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมพัฒนาโครงร่างวิจัยและเปิดบ้าน ศจย. คือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจรับทุนและผู้ที่พลาดทุนวิจัยจากครั้งก่อนเข้าร่วมเสนอหัวข้อวิจัยในครั้งนี้ และสร้างความเข้าใจกับนักวิจัยเกี่ยวกับโจทย์การวิจัยรวมถึงลักษณะของโครงร่างการวิจัยการจัดทำกรอบแนวคิด ทั้งนี้ได้พูดคุยตอบคำถามถึงประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมสงสัย
ชื่อกิจกรรม: การประชุมหารือการพัฒนาระบบ Data management สำหรับการนำเข้าและออกรายงานการควบคุมยาสูบวัน/เวลา : วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.
สรุปการจัดอบรมโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยหลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 3 ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการระหว่าง ศจย. กับ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบวัน/เวลา : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.30-13.00สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13…
ชื่อการประชุม  : การประชุมภาคียุทธศาสตร์จังหวัดปลอดบุหรี่  หน่วยงานที่จัด : โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)วันที่จัด : 10-11 กันยายน 2558    สถานที่จัด :  โรงแรมบัดดี้  โอเรียนทัล  ริเวอร์ไซต์  ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  ผู้เข้าร่วมประชุม  :   25    คน
การจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัย (Research Roadmap) วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ณ ห้อง กมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.…
๑ ทศวรรษ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)” และการแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยหนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ” วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ชื่อกิจกรรม: การประชุม “เครือข่ายลดการเข้าถึงยาสูบในเยาวชน”ตั้งแต่วันที่: วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.สถานที่: ณ ห้องประชุม ศจย. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารอเนกประสงค์ชั้น 5 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Page 1 of 3

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC