รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561…
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ดร.วศิน…
กิจกรรม ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561…
ศจย.จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ เมื่อวันที่  20 กันยายน พ.ศ.2561…
สรุปวาระการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายเศรษฐศาสตร์ด้านยาสูบ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.…
สรุปโครงการอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 5 …
สรุปการประชุมเสวนา เรื่อง “ปัจจุบันและอนาคตธุรกิจยาสูบของไทย”สรุปการประชุม : การบรรยายในหัวข้อ…
การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3…
หัวข้อการประชุมหารือเตรียมการสำหรับ Teleconference กับทาง WHO ในโครงการ…
สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปีเลิกบุหรี่ทั่ว…
สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 4 ในวันที่…
รายงานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ (ครึ่งแผน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม…
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมพัฒนาโครงร่างวิจัยและเปิดบ้าน…
ชื่อกิจกรรม: การประชุมหารือการพัฒนาระบบ Data management สำหรับการนำเข้าและออกรายงานการควบคุมยาสูบวัน/เวลา…
สรุปการจัดอบรมโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยหลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 3 ในวันที่…
ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการระหว่าง ศจย. กับ…
ชื่อการประชุม  : การประชุมภาคียุทธศาสตร์จังหวัดปลอดบุหรี่  หน่วยงานที่จัด :…
การจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัย (Research Roadmap) วันพุธที่ ๑…
Page 1 of 3

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC