ห่วงเด็กไทยซื้อบุหรี่ง่าย ร้านค้าฝ่าฝืนขายบุหรี่ให้เด็ก

ห่วงเด็กไทยซื้อบุหรี่ง่าย ร้านค้าฝ่าฝืนขายบุหรี่ให้เด็ก

ศจย. Press release ฮิต: 76

นักวิชาการห่วงเด็กไทยซื้อบุหรี่ได้ง่าย ชี้ร้านค้าปลีกถึง 2 ใน 3 ฝ่าฝืนกฎหมาย ขายบุหรี่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เกือบครึ่งแบ่งขายบุหรี่แยกมวน และยังพบเห็นโฆษณาวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ บังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าที่ทำผิดอย่างเคร่งครัด

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผย ผลวิจัย “การพัฒนามาตรการเฝ้าระวังและจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบในเด็กและเยาวชนไทย ปี 2562” โดยกลุ่มตัวอย่างคือ พื้นที่ 12 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3,982 คน ผู้ประกอบการร้านค้า (ร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ) จำนวน 1,039 คน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า เด็กไทย 1 ใน 5 สูบบุหรี่ อายุเฉลี่ย 14 ปี ในขณะที่พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้า 85% ไม่ตรวจสอบอายุของลูกค้าก่อนขายบุหรี่ โดยประมาณ 2 ใน 3 เคยขายบุหรี่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เกือบครึ่งแบ่งขายบุหรี่แบบแยกมวนให้กับลูกค้า และ 40% โฆษณาวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย
“ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า เด็กไทยยังเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย และมีความรู้เรื่องสารพิษในบุหรี่น้อย ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่ปฏิบัติ ตาม ‘พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560’ จึงเสนอให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง ความรู้พิษภัยบุหรี่และรู้เท่าทันกลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆกับดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าที่กระทำผิดอย่างเคร่งครัด” ศ.นพ.รณชัย กล่าว

(ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย.)

Press Release :
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข่าวเผยแพร่: วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)
รายละเอียดติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย. 061-7244411 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์