ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 25 September 2018 10:58

ประกาศรับสมัคร : ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ 1 ตำแหน่ง

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สถิติสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ
 3. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสังเคราะห์ข้อมูล หรือประเมินผลโครงการ
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office, SPSS เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี และหากสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากมีประสบการณ์ในการวิจัย อย่างน้อย 2-3 ปี และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ จิตสาธารณะ ร่วมทำงานด้วยความทุ่มเท มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีม เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ : ผู้ช่วยงานวิจัย โดยทำหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัย เช่น ศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง เก็บ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
 2. จัดการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมสัมมนา และอื่น ๆ รวมถึงการสรุป และจดบันทึกการประชุม ทั้งแบบที่เป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ
 3. ทำหน้าที่นัดหมาย ประสานงานด้านวิชาการกับผู้เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดทำ เรียบเรียงเอกสารวิชาการด้านการควบคุมยาสูบเพื่อการเผยแพร่ เช่น รายงานสถานการณ์ด้านการบุหรี่ประจำปี เขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และเชียนข้อเสนอแนะผลการวิจัยอื่น ๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี  เลขที่ 108 ถนน ประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ปิดรับสมัคร ภายใน วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ติดต่อ : คุณพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง มือถือ : 064-585-3818 / 084-101-08981
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 145 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC