ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Friday, 06 July 2018 17:01

ประการศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 1-5

Rate this item
(0 votes)

ประการศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 1-5 ในโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกลของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรมาจากเนื้อหาวิชาการควบคุมยาสูบซึ่งเรียบเรียงโดย นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ เป็นผู้จัดการหลักสูตร โดยมี นางสาวรติกร เพมบริดจ์ เป็นผู้ดูแลหลักสูตร (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง 5) และทีมอาจารย์ผู้ช่วยสอนอีก 8 คน หลักสูตรนี้ ศจย. จัดการเรียนรู้ใน myCourseVille ดูแลคอร์สโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อติวงศ์ สุชาโต และทีมงาน myCourseVille จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์การจัดหลักสูตรทางไกล

 1. เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่บุคลากรที่ทำงานควบคุมยาสูบด้านวิชาการ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเฝ้าระวังควบคุมยาสูบและการนำไปใช้ประโยชน์
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาด้านวิชาการควบคุมยาสูบ
 4. เพื่อให้มีแหล่งความรู้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิธีการจัดอบรม

 • รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมในระบบห้องเรียน และมีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีละ 1 ครั้ง
 • รุ่นที่ 2 เป็นการอบรมหลักสูตร 1 ปี ในระบบการศึกษาทางไกล TRC E Learning class 2
 • รุ่นที่ 3 เป็นการอบรมหลักสูตร 1 ปี ในระบบการศึกษาทางไกล TRC E Learning class 3
 • รุ่นที่ 4 เป็นการอบรมหลักสูตร 1 ปี ในระบบการศึกษาทางไกล TRC E Learning class 4

เกณฑ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
จะต้องเป็นผู้ที่เข้าเรียนในระบบออนไลน์ TRC E Learning ครบ 80% (เรียนย้อนหลังได้) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ การเข้าเรียนสม่ำเสมอร้อยละ 40 การทำแบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ 50 และการทำรายงานทางวิชาการ (หรือ Mini Thesis) ร้อยละ 10 โดยทำการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบปลายภาคครบตามหลักสูตรบังคับ ก่อนวันปิดการเรียนการสอน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในมาประชุมวิชาการประจำปีบุหรี่กับสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2561

งบประมาณ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เกิดบุคลากรที่มีองค์ความรู้เข้มแข็งและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านการควบคุมยาสูบ
 • เกิดแหล่งความรู้วิชาการควบคุมยาสูบเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา
 • สร้างเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการระบบการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัดอย่างยั่งยืน

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล
เอกสารแนบ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1-5

Read 337 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC