ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Thursday, 07 June 2018 14:20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนฯ APACT 2018 ...

Rate this item
(0 votes)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2018 ) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018 ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนจาก ศจย. เพื่อไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2018 ) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018 ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย รายชื่อนี้เป็นรายชื่อของผู้ที่ส่งบทคัดย่อมายัง ศจย. ภายในเวลาที่ ศจย. กำหนด
*** ศจย. จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนต่อเมื่อ ***

  • ผู้ขอรับทุนต้องให้คำรับรองว่า งานวิจัยที่ส่งมาขอรับทุนจะระบุในผลงานที่เผยแพร่ทุกรูปแบบว่าเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก ศจย. และ สสส. ร่วมกับแหล่งทุนอื่น (ถ้ามี)
  • ศจย.สนับสนุน ผลงานที่ไปนำเสนอต่างประเทศ 1 ครั้ง/คนเท่านั้น ต่องานโครงการวิจัย 1 เรื่อง และสนับสนุนทุนเพียง 1 ท่านต่อชิ้นผลงานที่นำไปเสนอ
  • ผู้ขอรับทุนทำโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากที่อื่นตามเงื่อนไข จะต้องส่งสัญญา หรือ proposal ที่ระบุแหล่งทุนว่ามาจาก สสส. หรือ เครือข่ายที่ได้รับทุน สสส. แนบกับสัญญารับทุนไปนำเสนอผลงานด้วย
  • ผลงานที่ส่งไปเข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับการตอบรับจากผู้จัด ให้ไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมจากผู้จัดนั้น ๆ
  • ผลงานใหม่ที่ได้รับทุนไปนำเสนอผลงาน ต้องมีรายงานผลการวิจัย และส่ง Manuscript เพื่อเบิกเงินสนับสนุนก่อน หรือ หลังไปนำเสนอผลงาน
  • ผลงานใหม่ที่ได้รับทุนไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ ต้องส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติภายใน 12 เดือน ถึงจะมีสิทธิ์ขอทุนนำเสนอผลงานต่างประเทศในครั้งต่อไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน APACT 2018 จาก ศจย.

  1. นายธนูศิลป สลีอ่อน Assessment of Thai Traditional Tobacco farmer and non-farmer Health Effects Related to Pesticides Exposure in Nan Province, Thailand
  2. ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์ Enabling Factors to first smoking among primary school pupils in Thailand
  3. นางสาวส่องแสง ธรรมศักดิ์ A Comparative of Quit Rate Among Smokers Receiving Thailand National Quitline Service in Different Age Groups
  4. รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ Effects of Short Message Service (SMS) to Quit on Quit Rate and Satisfaction Among Smokers Calling Thailand National Quitline
Read 233 times Last modified on Thursday, 07 June 2018 14:24

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC