ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Monday, 07 May 2018 09:48

โครงการ Promotion Campaign สำหรับประเมิน...

Rate this item
(0 votes)

Term of Reference โครงการ Promotion Campaign สำหรับประเมินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดรับข้อเสนอจำนวน 1 ราย จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มการรับรู้และการสมัครใจเลิกบุหรี่ ใน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” (ผู้สนใจส่งร่างแผนการดำเนินงานและโครงร่างวิจัยประเมินผล ให้ ศจย. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561)

 1. ความเป็นมา โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (มิถุนายน พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ.2562) เป็นกิจกรรมที่ถือกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือและดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นพันธกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับการสนับสนุนหลักจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย, สมาคมหมออนามัย, สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข, สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทยและภาคีเครือข่ายเพื่อชักชวน เชิญชวน ท้าชวนให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้าน ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งโครงการฯ จะประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โดยให้เครือข่ายหมออนามัยระดับตำบล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.), อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพฯ ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ช่วยคัดกรอง แนะนำให้ประชาชนเลิกบุหรี่ให้การช่วยเหลือเพื่อให้นักสูบเลิกบุหรี่ได้ด้วยวิธีการบำบัดแบบต่างๆ และติดตามเสริมกำลังใจเพื่อให้นักสูบสามารถลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ป้องกันการกลับไปสูบซ้ำ เพื่อรวมพลังเป็นส่วนหนึ่งในการเทิดไท้องค์ราชัน

ชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี  (มิถุนายน พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ.2562) กำหนดกรอบการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  

 • ปีที่ 1 (มิถุนายน พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ.2560) รวมจำนวนผู้เลิกบุหรี่ได้ ไม่น้อยกว่า 5 แสนคน
 • ปีที่ 2 (มิถุนายน พ.ศ.2560 – พฤษภาคม พ.ศ.2561) รวมจำนวนผู้เลิกบุหรี่ได้ 2 ล้านคน (นับต่อยอดจากปีที่ผ่านมา)
 • ปีที่ 3 (มิถุนายน พ.ศ.2561 – พฤษภาคม พ.ศ.2562) รวมจำนวนผู้เลิกบุหรี่ได้ 3 ล้านคน (นับต่อยอดทั้ง 3 ปี)
 1. Situation Analysis : ผู้สูบบุหรี่ที่สมัครใจเข้าร่วม โครงการ 3/3 ยังมีจำนวนน้อย
 • รายงานสถานการณ์การเลิกบุหรี่ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561) ผู้สูบบุหรี่สมัครเข้าร่วมโครงการ 668,022 คน คิดเป็นร้อยละ10 ของผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดของประเทศจำนวน 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.18 ของประชากร 15 ปีขึ้นไป
 • ผู้สูบบุหรี่สมัครเข้าร่วมโครงการจะสูงในช่วงที่มีการมอบรางวัลอสม.ดีเด่นในเดือนมีนาคม และช่วงที่มีการมอบรางวัล รพ.สต./ สสอ./ รพช./ สสจ. ดีเด่นในช่วงเดือนพฤษภาคม

ตาราง: ความสำเร็จระดับเขตสุขภาพเมื่อจำแนกเป็นรายเขตสุขภาพ

เขต

ประชากร

15 ปีขึ้นไป

(คน)

จำนวนผู้สูบอายุ 15 ปีขึ้นไป

(คน)

จำนวนผู้สมัครใจเลิกบุหรี่

อายุ 15 ปีขึ้นไป (คน)

ร้อยละต่อประชากร

ร้อยละต่อผู้สูบ

จำนวนผู้เลิกได้ 6 เดือนขึ้นไป

(คน)

เป้าหมาย

อสม.×3

(คน)

เขต 1

4,948,057

798,361

52,929

1.07

6.63

7,814

400,878

เขต 2

2,905,095

551,608

72,438 (3)

2.49 (2)

13.13 (1)

2,372

215,415

เขต 3

2,503,652

459,656

56,164

2.24 (3)

12.22 (2)

6,726

205,740

เขต 4

4,391,629

932,434

30,551

0.70

3.28

7,872

198,366

เขต 5

4,326,424

871,089

30,741

0.71

3.53

4,494

223,521

เขต 6

4,848,452

1,096,531

30,546

0.63

2.79

7,256

220,281

เขต 7

4,231,200

892,215

66,790

1.58

7.49

15,495 (2)

319,887

เขต 8

4,524,417

723,854

67,354

1.49

9.3

15,105 (3)

320,472

เขต 9

5,549,213

989,751

95,808 (2)

1.73

9.68

12,570

395,916

เขต 10

3,772,125

684,402

29,133

0.77

4.26

4,880

263,583

เขต 11

3,528,514

918,097

29,351

0.83

3.2

6,265

230,715

เขต 12

3,790,783

861,603

104,518 (1)

2.76 (1)

12.13 (3)

16,124 (1)

195,033

กทม.

4,658,289

1,167,526

1,699

0.04

0.15

42

39,000

(อสส.×3)

รวม

53,977,850

10,947,036

668,022

1.31

6.75

107,015

3,228,807

 

 

 1. Campaign Target
 • Target segment: ผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดของประเทศจำนวน 11 ล้านคน
 • Target theme: คนชนบทที่สูบบุหรี่ 6 ล้านคน (50%ของผู้สูบในชนบทสมัครเข้าโครงการ)
 1. Campaign Goal
 • ต้องการช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ 3 ล้านคน เพื่อเร่งให้บรรลุเป้าหมายการลดอัตราการสูบบุหรี่ให้เหลือร้อยละ 15 ในปีพ.ศ.2568)
 • เพิ่มให้ผู้สูบบุหรี่รับรู้และสมัครเข้าร่วมโครงการ 3/3 3 ล้านคน ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
 • Campaign launch in Jule 2018
 • Effective period late Jule 2018 – July 2019 (12 months + 2 months for evaluation)
 1. Campaign strategy
 2. Key message: ข้อความชวนเข้าร่วม โครงการ 3/3 ช่วยให้คุณเลิกสุบบุหรี่ได้
 3. Media Strategy: ?
 4. สื่อรณรงค์: ?
 5. Evaluation
 • จำนวนคนสูบบหุรี่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 3/3 (ปีที่ 3 เป็น 2 เท่าของปีที่1+ปีที่ 2)
 • Media exposure (ร้อยละของผู้สูบเห็นสื่อ, จากสื่ออะไรบ้าง) จากการสุ่มสำรวจกลุ่มเป้าหมาย
 • awareness จากการสุ่มสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

 

ระยะเวลา: 12 เดือน (ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 - พฤษภาคม พ.ศ.2562)

งบประมาณ: 2,ooo,ooo ล้านบาท (งบดำเนินการ 1,500,000 ล้าน + งบประเมินผล 500,000 บาท)

.................................................

ติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย. โทร. 02-5345346 , 061-7244411 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 364 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC