ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Monday, 19 February 2018 09:49

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16...

Rate this item
(0 votes)

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development )
วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมอนามัย กระทวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development) ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฎิบัติงาน บุคคลทั่วไป รวมทั้งนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำความรู้ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการดูแลสุขภาพบุคคล ชุมชน สังคม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลสำหรับผู้ต้องการนำเสนอผลงาน
กำหนดการส่งบทคัดย่อ ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มการเขียน Abstract และ Manuscript พร้อมทั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานได้ที่ www.muphconference2018.com

  • วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ (Abstract sbumission deadline) 15 เมษายน 2561
  • ประกาศตอบรับบทคัดย่อ (Abstract acceptance) 25 เมษายน 2561
  • วันสุดท้ายรับบทความ Proceedings (Proceedings submission deadline) 15 เมษายน 2561
  • ประกาศตอบรับบทความ (Proceedings acceptance) 25 เมษายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ โทร. 0 2640 9854 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การลงทะเบียน

  • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน
  • ส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมไปที่ ฝ่ายเลขานุการการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 8526, 0 2354 8531 โทรสาร 0 2354 8558 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.muphconference2018.com

Read 154 times

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC