ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Wednesday, 10 January 2018 13:59

ประกาศรับสมัคร นักวิชาการ 4 ตำแหน่ง

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรับสมัคร นักวิชาการ 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  2. สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office เป็นอย่างน้อย
  3. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  4. สามารถประสานงานเครือข่าย และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • เลขที่ตำแหน่ง 25610401 รับผิดชอบแผนงานพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ
  • เลขที่ตำแหน่ง 25610201 รับผิดชอบงานประเมินผลนโยบายควบคุมยาสูบระดับชาติ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากฐานข้อมูลการสำรวจสุขภาพ
  • เลขที่ตำแหน่ง 25610202 รับผิดชอบงานประสานและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายในมุมมองนิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  • เลขที่ตำแหน่ง 25610203 รับผิดชอบงานประสานและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

เงินเดือน และสวัสดิการ

  1. เงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 บาท (ปรับตามประสบการณ์)
  2. สวัสดิการเงินกองทุนประกันสังคม

ปิดรับสมัคร ภายใน 19 มกราคม 2561

ติดต่อ : คุณพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. : 02-354-5346 โทรสาร : 02-354-5347 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 555 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC