ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 26 December 2017 09:20

ขยายเวลาส่งใบสมัครรับทุนไปนำเสนอผลงาน APACT...

Rate this item
(0 votes)

ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ  ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2018 ) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018  ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย

ศูนย์วิจัยและจัดการเรียนรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไทยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมยาสูบ กับนักวิจัยต่างประเทศในงานประชุมระดับนานาชาติ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาการควบคุมยาสูบของประเทศไทยต่อไป
อนึ่ง ศจย. เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2018) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018 ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้จัดการประชุม Asia Pacific APACT 2018 จะปิดการรับ Abstract ในวันที่ 31 January 2018

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

 1. เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศจย. หรือผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สสส., นักวิชาการ ศจย. และเป็นกรรมการของ ศจย. โดยผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการสนับสนุนของ ศจย.
 2. ผลงานได้รับการตอบรับจากผู้จัดประชุมให้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2018) และระบุแหล่งทุนสนับสนุนร่วมว่ามาจาก ศจย. (ตามรูปแบบที่ผู้จัดการประชุมประกาศ)

เงื่อนไขการสนับสนุนของ ศจย.

 1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
  • เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศจย. หรือผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สสส., นักวิชาการ ศจย. และเป็นกรรมการ ศจย.
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมยาสูบ และมีความรู้ในเรื่องที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะนำความรู้มาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น และพัฒนางานด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
  • กรณีของผู้ที่เคยได้รับทุนจาก ศจย. ไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ มีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ
   • ผลงานใหม่ที่จะขอรับทุน จะต้องไม่อยู่ในโครงการวิจัยเดียวกันกับที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก ศจย. ไปนำเสนอในต่างประเทศมาแล้ว และต้องมีระยะเวลาห่างจากครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อนวันประชุมครั้งใหม่
   • กรณีผู้ที่เคยได้รับทุนจาก ศจย. แล้ว และประสงค์จะขอรับทุนครั้งใหม่ สามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อผลงานวิจัยชิ้นเดิมที่เคยได้รับทุนจาก ศจย. ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นตามข้อตกลงของสัญญารับทุนที่ระบุไว้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี 
 2. ประเภทของการสนับสนุน : ศจย. จะสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทั้งประเภทปากเปล่า (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 15 ทุน ทั้ง Scientific research หรือ Best practice
  • Track 1 : Quantifying the Economics and Burden of Tobacco
  • Track 2 : Good Governance in Tobacco Control
  • Track 3 : Standing Up of Tobacco Control : Saving Lives, Saving the Planet
  • Track 4 : eMPOWERing Nations to Combat the Deadly Tobacco Epidemic
 3. การรับทุนไปนำเสนอผลงาน ผู้ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์สมัคร และส่งผลการตอบรับผลงานจากผู้จัดการประชุมให้นำเสนอผลงานมายัง ศจย. จะได้รับสัญญารับทุน ซึ่งกำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เช่น ตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวในวารสารวิชาการต่างประเทศ เป็นต้น
  • ศจย. จะสนับสนุนทุนบางส่วน เป็นค่าลงทะเบียนตามจ่ายจริงไม่เกิน 400 USD, ค่าเดินทางระหว่างประเทศชั้นประหยัด และค่าที่พักตามใบเสร็จรับเงิน ในอัตราที่ สสส. กำหนด รวมแล้วไม่เกินทุนละ 35,000 บาท หลังจากได้รับร่าง manuscript ภาษาอังกฤษแล้ว โดยควรขอทุนจากผู้จัดการประชุมอีกทางหนึ่งด้วย


หมายเหตุ : ผลการพิจารณาของ ศจย. ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
ผู้สนใจขอรับทุนจาก ศจย. สามารถส่งใบสมัครการขอรับทุน และส่งบทคัดย่องานวิจัยให้กับ ศจย. ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 ศจย. จะประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ไปนำเสนอผลงาน บนเวปไซด์ www.trc.or.th ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และจะทำสัญญาให้ทุนหลังจากได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานจากผู้จัด ภายใน 25 เมษายน 2561
ติดต่อผู้ประสานงาน : คุณพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 0-2354-5346 โทรสาร : 0-2354-5347 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 50 times Last modified on Tuesday, 26 December 2017 09:27

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC