ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Thursday, 10 March 2016 00:00

แนวทางการพัฒนาระบบ “การเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs”

Rate this item
(1 Vote)

ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ศนย.NCDs) กรมควบคุมโรค และแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ อาหาร กิจกรรมทางกายเป็นต้น จึงมีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย

เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขอบเขตการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDsโดยร่วมกันระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และจัดเตรียมเนื้อหาชุดความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs เพื่อเป็นความรู้และแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน

“แนวทางการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs” นี้เป็นversion แรกประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้ 1) แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขาย: กรณียาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหาร และนมผง, 2) แนวทางการเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงและโรคกรณี NCDs เพื่อนำไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะ, 3) การเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ เหตุการณ์ผิดปกติ, 4) การเฝ้าระวังและตอบโต้การละเมิดกฎหมาย 5) ข้อเสนอแนะระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ เป็นการรวบรวมหลักการและแนวทางเบื้องต้น จากเอกสารวิชาการและประสบการณ์จริง และคาดหวังว่า เครือข่ายต่างๆจะนำไปพัฒนาต่อยอด และสร้างบทเรียนในองค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่การเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติและ การสอบสวนโรคและปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้มีกรณีศึกษาที่ชัดเจนในการนำมาปรับปรุงระบบการเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs ต่อไป.....

Read 843 times Last modified on Thursday, 26 May 2016 13:13

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC