ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562) โดยมีชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 6 ประเด็น ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วน

ในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย

03 11 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ที่อยู่ ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหิดล เลขที่ 108 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel 085-6680421, 064-5853818 E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ที่ www.trc.or.th

คลิกที่นี่


พิมพ์