ขอเชิญส่ง แนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย.ปี 2563

ขอเชิญส่ง แนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย.ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 618

ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-13.00 น.

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 40 คน

7 สค 60

พิมพ์