อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมสถิติ STATA"

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมสถิติ STATA"

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “#การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมสถิติSTATA” ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่ได้จากการ workshop ครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมยาสูบระดับจังหวัดสามารถใช้โปรแกรมสถิติในการจัดการกับฐานข้อมูลด้านสุขภาพ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติในระดับพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด

info 08 02 19


พิมพ์