กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว #มีผลบังคับใช้ 10 กันยายน 2562 (ทั้งนี้ผ่อนผันให้บุหรี่ซองแบบเดิม ขายได้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562)

สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ฉบับเต็ม ได้ที่ http://btc.ddc.moph.go.th
กรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย ติดต่อได้ที่

  • กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
  • สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ☎️โทร.02-590-3852

พิมพ์