การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและจัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ กลุ่มนักวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด “การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือ ข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)” โดยมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้โจทย์วิจัยของ ศจย.

และเชื่อมโยง เครือข่ายนักวิจัยภาคอีสานเข้าร่วมเป็นภาคีนักวิจัยพัฒนาวิชาการและผลักดันนโยบายความคุมยาสูบของประเทศ


พิมพ์