ศจย จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ

ศจย จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ

ศจย.จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ เมื่อวันที่  20 กันยายน พ.ศ.2561  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการ ศจย. ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.หทัย  ชิตานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานคณะกรรมการ

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการควบคุมยาสูบรวม 14 ท่าน ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. (ปีพ.ศ.2561-2562) 6 ประเด็น ได้แก่

  1. มาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  2. มาตรการการควบคุมบุหรี่ผิดกฏหมาย
  3. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
  4. มาตรการช่วยการเลิกสูบบุหรี่
  5. มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
  6. การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

และเสนอให้มีการจัดทำ THAILAND  TOBACCO  ATLAS โดย ศจย. ร่วมกับ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ


พิมพ์