การประชุม Core team ศจย.

การประชุม Core team ศจย.

วันนี้เวลา 12.00-14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี อ.รณชัย ผอ.ศจย.เป็นประธาน การประชุม Core team 

โดยวันนี้มีวาระ อาทิ

  1. การพัฒนา TRC Data Center
  2. การเตรียมการประชุม TRC International Conference 2020
    และยังมีวาระอื่นๆที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนงานวิชาการ เพื่อการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประเทศไทย

396212


พิมพ์