ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) อ.รณชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน จากกระทรวงและส่วนราชการต่างๆ ให้รับทราบ ประเด็นการตระหนักรู้ เรื่องบุหรี่

กับการกระทบสุขภาพคนในครอบครัวชัดเจนขึ้น ในการนี้ อ.รณชัย ในฐานะ ผอ.ศจย.ได้ขอบคุณท่านอธิบดีเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว "บ้านปลอดบุหรี่/บุหรี่ ไฟฟ้าลดความรุนแรงต่อสุขภาพ"

ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62  ณ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ พร้อมกันนี้ อ.รณชัย ยังได้เชื่อมกับ กับ คณะกรรมการ จากทั้ง ตุลาการ และอัยการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนี้ต่อ ผ่านการรับรู้ ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวฉบับใหม่


พิมพ์