มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย

มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย

กิจกรรม ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่อง “มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย” จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

01
เรียงจากภาพ ซ้ายไปขวา :

  • ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช (วิทยากร)
  • ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล (ผู้ดำเนินรายการ)
  • รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดร.นงนุช ตันติสันติวงศ์ จาก University of Southampton

02

ผลสรุป จากการประชุม คือ

  1. ควรมีการเพิ่มอัตราภาษียาเส้น ให้เทียบเคียงกับบุหรี่ซิกาแรก ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สามารถใช้ทดแทนกันได้
  2. มาตรการทางภาษียาสูบควรให้มีการจัดเก็บต่อปริมาณที่จำหน่าย (เช่น ต่อกรัม)
  3. การปรับมาตรการทางภาษีต้องมุ่งวัตถุประสงค์เพื่อลดการบริโภคของประชาชน
  4. ควรมีการศึกษาออกแบบมาตรการการปรับขึ้นภาษียาเส้นที่เหมาะสม เพื่อให้มีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด โดย เฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกและผู้มีรายได้น้อย เช่น ศึกษาเทียบเคียงจากต่างประเทศ

พิมพ์