ข่าวสารบุหรี่

เครือข่ายศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

นักวิชาการเผย ผู้ค้าใช้กลยุทธ์การตลาด “อันตรายน้อยกว่า” บิดเบือนความจริงของบุหรี่อิเล็กโทรนิกส์ว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ เตือนอย่าหลงเชื่อ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 นายหริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการด้านการสื่อสารสุขภาพ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึงกรณีการโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า โดยระบุว่าปัจจุบันบริษัทบุหรี่ได้ใช้กลยุทธ์โฆษณาและการตลาด กับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่

เสนอยกระดับ "ชายหาด-สนามบินนานาชาติ-ส่วนกลางคอนโด" ที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ : นักวิชาการเสนอยกระดับ "ชายหาด-สนามบินนานาชาติ-พื้นที่ส่วนกลางคอนโดฯ" เป็นพื้นที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ พร้อมชวนโรงแรมออกมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในห้องพัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายทำความสะอาด ผู้รับบริการไม่ต้องเสี่ยงรับควันบุหรี่มือสาม

นักวิชาการเผย ประชาชนรับผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาดสูงกว่าปกติถึง 27 เท่า เห็นด้วย ห้ามสูบบุหรี่ที่ชายหาดซึ่งเป็นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับควันบุหรี่ : รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้านักวิจัยโครงการศึกษาการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองของผู้ที่พักผ่อนในบริเวณชายหาด 2 แห่ง ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ปี พ.ศ.2560

ศจย.ชี้ปรับโครงสร้างภาษียาสูบใหม่ ช่วยบุหรี่ราคาถูกมีราคาสูงขึ้น ระบุเป้นเรื่องสมควรทำมานานแล้ว หนุนสภา กทม.ปรับกฎหมายให้อำนาจ กทม.เก็บภาษีท้องถิ่นบุหรี่ได้เหมือน อปท.อื่นๆ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)

จี้ รฟท.เร่งจัดการ หลังพบชานชาลา บนรถไฟ นักสูบ-พ่อค้าเร่ขายบุหรี่เพียบขัด กม. งานวิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟเส้นล่องใต้เยอะสุด ด้านนักสูบฝ่าฝืน ใช้พื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ำ ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณทางขึ้น-ลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ เร่งรัดการรถไฟฯ ดำเนินการตามกม. เข้มงวด ขยายพื้นที่ปลอดภัยให้เห็นผลสัมฤทธิ์

นักวิชาการเผย ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครัวเรือน  สมาชิกในบ้านเสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองสูงถึง 12 ล้านคนสืบเนื่องจากราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามขายหรือให้ผลิตภันณฑ์คนอายุต่ำว่า 20 ปี รวมไปถึงการขายแบบแบ่งซอง และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน  ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสุบบุหรี่ในครอบครัว จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร ปีพ.ศ.2557 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีครัวเรือนทั้งหมด

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่สโมสรกองทัพบก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับเครือข่ายควบคุมยาสูบจัดเสนวนาและแถลงข่าว “โค้งสุดท้าย พ.ร.บ.คุมบุหรี่ เสียงเรียกร้องถึง สนช.)” โดยมี นายไพศาล ลิ้มสถิต ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า บทบัญญัติใหม่ที่น่าสนใจของ พ.ร.บ.คุมยาสูบที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก(FCTC)

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ คุมเข้ม ตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยมอบ สธ.ตรวจสอบก่อนเผยแพร่สู่ประชาชน ทั้งนี้ห้าม CSR ทั่วไป ยกเว้นลูกหลานเกษตรกรยาสูบเท่านั้น เผยเข้าสู่วาระ 3 รอ สนช.บรรจุเป็นตัวกฎหมาย

นักวิชาการเรียกร้อง สนช. รักษาเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบ เผยผลวิจัยขยายคำเตือนบนซองบุหรี่ 85% ช่วยให้เยาวชนตั้งใจลด ละ เลิก ย้ำผลิตภัณฑ์ต้องเปิดเผยสารประกอบ เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทย เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ที่สโมสรกองทัพบก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการยาสูบ(ศจย.) ร่วมกับเรือข่ายควบคุมยาสูบ จัดเสวนาวิชการและแถลงข่าว “โค้งสุดท้าย พ.ร.บ.คุมบุหรี่ เสียงเรียกร้องถึง สนช.”

Page 1 of 7

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC