ข่าวสารบุหรี่

จี้ รฟท.เร่งจัดการ หลังพบชานชาลา บนรถไฟ นักสูบ-พ่อค้าเร่ขายบุหรี่เพียบขัด กม. งานวิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟเส้นล่องใต้เยอะสุด ด้านนักสูบฝ่าฝืน ใช้พื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ำ ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณทางขึ้น-ลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ เร่งรัดการรถไฟฯ ดำเนินการตามกม. เข้มงวด ขยายพื้นที่ปลอดภัยให้เห็นผลสัมฤทธิ์

นักวิชาการเผย ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครัวเรือน  สมาชิกในบ้านเสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองสูงถึง 12 ล้านคนสืบเนื่องจากราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามขายหรือให้ผลิตภันณฑ์คนอายุต่ำว่า 20 ปี รวมไปถึงการขายแบบแบ่งซอง และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน  ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสุบบุหรี่ในครอบครัว จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร ปีพ.ศ.2557 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีครัวเรือนทั้งหมด

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่สโมสรกองทัพบก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับเครือข่ายควบคุมยาสูบจัดเสนวนาและแถลงข่าว “โค้งสุดท้าย พ.ร.บ.คุมบุหรี่ เสียงเรียกร้องถึง สนช.)” โดยมี นายไพศาล ลิ้มสถิต ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า บทบัญญัติใหม่ที่น่าสนใจของ พ.ร.บ.คุมยาสูบที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก(FCTC)

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ คุมเข้ม ตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยมอบ สธ.ตรวจสอบก่อนเผยแพร่สู่ประชาชน ทั้งนี้ห้าม CSR ทั่วไป ยกเว้นลูกหลานเกษตรกรยาสูบเท่านั้น เผยเข้าสู่วาระ 3 รอ สนช.บรรจุเป็นตัวกฎหมาย

นักวิชาการเรียกร้อง สนช. รักษาเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบ เผยผลวิจัยขยายคำเตือนบนซองบุหรี่ 85% ช่วยให้เยาวชนตั้งใจลด ละ เลิก ย้ำผลิตภัณฑ์ต้องเปิดเผยสารประกอบ เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทย เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ที่สโมสรกองทัพบก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการยาสูบ(ศจย.) ร่วมกับเรือข่ายควบคุมยาสูบ จัดเสวนาวิชการและแถลงข่าว “โค้งสุดท้าย พ.ร.บ.คุมบุหรี่ เสียงเรียกร้องถึง สนช.”

เยาวชนไทยสูบบุหรี่กว่า 300,000 คน เริ่มสูบครั้งแรกอายุ 15 - 17 ปี แฉ บ.บุหรี่ อาศัยช่องว่าง กม. ทำกลยุทธ์การโฆษณา / การตลาดกับเยาวชน จี้รัฐรู้เท่าทัน ผลวิจัยชัด หัวหน้าครอบครัวไม่สูบบุหรี่ เยาวชนเลิกสูบได้สำเร็จสูง 19 เท่า น.ส.ศรัณญา เบญจกุล นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

น.ส.ศรัณญา เบญจกุล นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ที่ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายนของทุกปี ว่า ปัจจุบันสถานการณ์สูบบุหรี่ของเยาวชนอายุ 15–18 ปี แม้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังน่าเป็นห่วง ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2556

ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ปี พ.ศ.2558 สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกลุ่มตัวอย่างคือเยาวชนอายุ 13-19 ปี จำนวน 257 คน และผู้เข้าร่วมวิจัยประกอบด้วยเยาวชน

“ครอบครัว-ชุมชน” ป้องกัน “เยาวชน” จาก “บุหรี่” ได้เจ้าค่ะ นี่เป็นผลการศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนปี พ.ศ.2558” ของ “ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล” อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนับสนุนโดย “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” หรือ “ศจย.” และ “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” หรือ “สสส.”

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner