ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ศจย.ขอแจ้งแก้ไขภาคผนวก หนังสือรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2561 ซึ่งมีการจัดลำดับอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามรายจังหวัด พ.ศ.2554 จากน้อยไปมาก จึงขอปรับให้สอดคล้องกับพ.ศ.2560 เป็นจากอัตรามากไปน้อย ตามเอกสารนี้ ต้นฉบับจากลิงค์นี้ค่ะ  https://goo.gl/SW3QXn  
WHO ประกาศหานักวิจัยโครงการสำรวจความเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมโฆษณาและสถานที่ปลอดบุหรี่ของประเทศไทย" ดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 40-60 ตัวอย่าง ช่วง ก.ย.-ต.ค.2561 Term of Reference Expanded experts survey on monitoring compliance with smoke-free legislation and bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship WHO HQ is conducting a…
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 17 สามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ค่ะ
ประการศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 1-5 ในโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกลของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรมาจากเนื้อหาวิชาการควบคุมยาสูบซึ่งเรียบเรียงโดย นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ ในการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (ห้อง Grand C) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  
สรุปการประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่นการควบคุมยาสูบ ในระหว่างวันที่ 22-23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชวิถี
เสวนาวิชาการ "วิเคราะห์ CPTPP หลังสหรัฐฯถอนตัว ประเทศไทยควรเข้าร่วมเป็นภาคีหรือไม่" ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล จัดโดย ศูนย์วิจัยและควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2018 ) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018 ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Page 1 of 9

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC