ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

#มีผลบังคักฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว บใช้ 10 กันยายน 2562 (ทั้งนี้ผ่อนผันให้บุหรี่ซองแบบเดิม ขายได้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562) สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ฉบับเต็ม ได้ที่ http://btc.ddc.moph.go.thกรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย ติดต่อได้ที่ กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ☎️โทร.02-590-3852
ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562) โดยมีชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 6 ประเด็น ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วน
ศจย.เปิดรับสมัคร TRC e-learning  (ทั้งหลักสูตร Basic และ Advance)**รับจำนวนจำกัด ผ่านหลักสูตรรับสิทธิ์มากมาย** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณรติกร โทร 08-5802-8823
ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่ พร้อมเสนอให้ ศจย. พัฒนาระบ Thailand Tobacco Surveilance System วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ศจย.ขอแจ้งแก้ไขภาคผนวก หนังสือรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2561 ซึ่งมีการจัดลำดับอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามรายจังหวัด พ.ศ.2554 จากน้อยไปมาก จึงขอปรับให้สอดคล้องกับพ.ศ.2560 เป็นจากอัตรามากไปน้อย ตามเอกสารนี้ ต้นฉบับจากลิงค์นี้ค่ะ  https://goo.gl/SW3QXn  
WHO ประกาศหานักวิจัยโครงการสำรวจความเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมโฆษณาและสถานที่ปลอดบุหรี่ของประเทศไทย" ดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 40-60 ตัวอย่าง ช่วง ก.ย.-ต.ค.2561 Term of Reference Expanded experts survey on monitoring compliance with smoke-free legislation and bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship WHO HQ is conducting a…
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 17 สามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ค่ะ
ประการศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 1-5 ในโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกลของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรมาจากเนื้อหาวิชาการควบคุมยาสูบซึ่งเรียบเรียงโดย นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ ในการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (ห้อง Grand C) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  
Page 1 of 9

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC