Sunday, 12 January 2014 00:00

รู้ทันกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ

Rate this item
(0 votes)

tobaccowatchศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้ให้การสนับสนุนนักวิจัยแกนนำ คือ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมจัดตั้ง “เครือข่ายรู้ทันและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ” กับภาคีเครือข่าย เมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา และมีการดำเนินโครงการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย

ระยะที่สอง เมื่อ พ.ศ.2554 จากความสำเร็จที่ผ่านมาเพื่อให้การขับเคลื่อนและดำเนินการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ศจย.ได้สนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย ระยะที่ 3 พ.ศ.2555 ด้วยเล็งเห็นตามหลักการว่าเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีกฎหมายเข้มงวดในการควบคุมยาสูบ ทำให้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติและของไทย มีความพยายามที่จะขยายตลาดโดยใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านการตลาดขายปลีก การตลาดอิเลคโทรนิค การตลาดข้ามพรมแดน การทำการตลาดที่แฝงมากับกิจกรรมเพื่อสังคม การแทรกแซงการออกกฎหมาย การสนับสนุนงานวิจัย และการประดิษฐ์และนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่พยายามใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเป็นประโยชน์เพื่อเข้าถึงเยาวชนและผู้หญิง

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ประเทศไทยต้องสร้างกลไกเฝ้าระวังกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการสร้างเครือข่ายแกนนำเฝ้าระวังในทุกภาคส่วนของประเทศ และ ได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในการใช้พัฒนาแกนนำ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเฝ้าระวังผ่านเวบไซต์ www.tobaccowatch.in.th

Read 2445 times Last modified on Friday, 01 December 2017 14:32

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC